FindSocialeTilbud.dk

Behandlingsstederne Søbæk

Velkommen til Behandlingsstederne Søbæk 2019
Ønsker i aktuelle informationer om skoleåret så klik på ” Hent Materiale ” hvor vi løbende uploader nyhedsbreve , skolebusplaner og anden information.

Vore døgntilbud samt dag & skoletilbud er alle målrettet børn og unge med special pædagogiske behov, som af forskellige årsager ikke kan fungere i almene sammenhænge. Vi udvikler os løbende og har en bred vifte af tilbud, der tilgodeser langt de fleste børns behov. Børn og unge er forskellige og skal behandles forskelligt og derfor er vore afdelinger indrettet så vi kan arbejde med forskellige målgrupper.

Vi visiterer børn og unge med adfærd og trivselsproblemer.
Visse af vore børn og unge visiteres fordi de har tilpasningsproblemer. De har dårligt identitet og negativ  selvopfattelse og mangler basal selvforståelse og de mangler sociale kompetencer og evnen til at begå sig iblandt andre. De mistrives ofte og har ofte svigtende motivation, koncentration og sporadisk fremmøde. Mange har typisk haft en ustabil skolegang med mange brudte forløb bag sig.

Vi visiterer børn og unge med Autisme og andre udviklings forstyrrelser
Til Søbæk visiteres endvidere børn og unge med Autisme og andre  konstaterede udviklings forstyrrelser indenfor Autismespektret børn med ADHD, OCD, Asperger eller Tourette. Disse børn har ud fra Deres forudsætninger og diagnose behov for special pædagogisk støtte og hjælp for at fungere i tilværelsen.

Vi visiterer børn og unge med kommorbide psykiske lidelser. Vi visiterer børn og unge med komorbide psykiske lidelser som har  ” ondt i livet  ” Jeg svage ” unge med angst problematikker, borderline samt personligheds og identitets forstyrrelser.

Det sociale arbejde på Søbæk 
Alle børn eller unge er primært visiteret af de sociale myndigheder med udgangspunkt i barnets ”Særlige Sociale behov”.  Alle har helt særegne behandlingsbehov som gør, at de typisk har svært ved at kunne fungere alene med sig selv og navnligt i fællesskab med andre.

Barnet – den unge skal lære at indgå i almene sociale sammenhænge og derved forstå sociale ”spilleregler ” så han / hun kan agere i et fællesskab med andre – i et rum med gensidig respekt og forståelse. Forudsætningen for at ”kunne nå” og påvirke barnet er, at der er en god relation. Barnet / den unge skal have tillid til de voksne og kunne se fornuften i de aftaler der indgås.

Pædagogikken skal fungere i børnehøjde
Vi vil have børnene / de unge til at reflektere over de beslutninger og valg der træffes.  Det er ikke ”tilfældigt” arbejde.  På Søbæk arbejder ansatte anerkendende og relations orienteret. Vi arbejder med aftale og refleksions pædagogik.

Relations pædagogik
Vi er ikke alene i verden. Det er absolut nødvendigt at der ift. de børn og unge vi arbejder med skabes en god relation. Mange af vore børn og unge er emotionelt i ”underskud”. De har lavt selvværd – dårlig selv oplevelse – mange har tillige oplevet svigt og har derfor mistro til de voksne de omgås. Vi skaber kontakten og møder børnene i ”børnehøjde”. Det kræver ”benarbejde ” og psykologisk snilde at kunne bryde det emotionelle panser og skabe kontakt og tillid.

Aftalepædagogik
Fordi vi fortsat finder, at børnene skal forpligtes på de aftaler man laver med dem – aftaler indebærer refleksion. Barnet / den unge skal stadig vide at aftaler skal overholdes og at det kan betale sig. Børnene skal gennem aftaler og refleksion lære sociale kompetencer. de skal foretage valg og tage ansvar for egne handlinger.

Refleksions pædagogik
Vi arbejder bevidst på at inddrage børnene i de processer og beslutninger vi arbejder med. Børnene / de unge skal gennem refleksiv adfærd blive bedre i stand til at tage ansvar for deres tilværelse ift de valg de selv foretager. Dårlige valg er også valg så vi hjælper med at at hver enkelt udvikler egne konfliktløsningsmodeller ved uønsket adfærd.

Betydning af Disciplin / Struktur
Disciplin er ikke et skældsord men kommer af det latinske ”disciplina” der bl.a. betyder undervisning, lærdom, dannelse, tugt og sædelig orden. Disciplin er nødvendig i al organiseret virksomhed. Det kan være en ydre disciplin der pålægges af andre, eller en form man selv vælger. Det hedder selv disciplin. Begge dele er vigtig i vores arbejde og relation.

Kontakt det sociale tilbud