Visitation

Visitation er en proces, der anvendes i forskellige sektorer, herunder sundheds- og socialvæsenet, til at vurdere og afgøre, hvilke ydelser og behandlinger en person har ret til eller behov for. Denne artikel vil udførligt beskrive, hvad visitation indebærer, hvordan det fungerer i praksis, og hvilke principper og procedurer der er forbundet med denne proces.

Er du borger og har brug for støtte?

Hvis du er borger og har behov for et socialt tilbud at søge støtte ved eller på anden vis komme i kontakt med, så benyt søgemaskinen til at finde et socialt tilbud.

Her kan du finde alt fra opholdssteder, botilbud, dagskoler, krisecentre, plejehjem eller andre sociale tilbud som du kan finde en ledig plads hos.

Du kan også søge en ledig plads her.

Er du pårørende til en borger?

Hvis du er pårørende til en borger der har behov for støtte så kan du bruge vores søgemaskine til at finde et socialt tilbud du kan komme i kontakt med.

Her kan du finde alt fra opholdssteder, botilbud, dagskoler, krisecenter, plejehjem eller andre sociale tilbud.

Du kan også søge en ledig plads her.

Er du sagsbehandler og har brug for et socialt tilbud?

Hvis du er sagsbehandler og har behov for at komme i kontakt med et socialt tilbud, så kan du enten søge sociale tilbud frem via søgemaskinen eller også kan du søge ledige pladser her.

Hvad er visitation?

Visitation refererer til den vurderingsproces, hvor myndigheder eller institutioner beslutter, hvilke ydelser, ressourcer eller behandlinger en person skal modtage. Formålet med visitation er at sikre, at de rette ressourcer fordeles effektivt og til de personer, der har størst behov for dem. 

Hvorfor er Visitation Vigtigt?

Visitation er en central del af forvaltningen af sundheds- og socialtjenester, fordi det sikrer, at:

 1. Ressourcer bruges effektivt og målrettet.
 2. Personer modtager de ydelser, der bedst imødekommer deres behov.
 3. Der opretholdes retfærdighed og lighed i adgangen til ydelser.

Typer af Visitation

Visitation kan opdeles i forskellige typer afhængigt af sektoren og formålet. Her er nogle af de mest almindelige typer:

 1. Sundhedsvisitation:

  • Bruges i sundhedsvæsenet til at vurdere patienters behov for behandling, pleje og rehabilitering.
  • Eksempler inkluderer visitation til sygehusbehandling, hjemmepleje og genoptræning.
 2. Social visitation:

  • Anvendes i socialtjenesten til at vurdere behov for støtte som hjemmehjælp, botilbud og sociale indsatser.
  • Kan også omfatte visitation til forskellige former for økonomisk støtte, såsom kontanthjælp og boligstøtte.
 3. Ældrevisitation:

  • Specifik visitation for ældre borgere, hvor deres behov for plejehjem, hjemmehjælp eller andre ældrespecifikke tjenester vurderes.
 4. Handicapvisitation:

  • Bruges til at vurdere behovene hos personer med fysiske eller psykiske handicap for at sikre, at de modtager passende støtte og hjælpemidler.

Visitationens Faser

Visitation involverer typisk flere faser, der sikrer en grundig og retfærdig vurdering. Disse faser omfatter:

 1. Henvisning:

  • Processen starter ofte med en henvisning, som kan komme fra den enkelte selv, pårørende, læger eller andre fagfolk.
  • Henvisningen indeholder information om den enkeltes situation og behov.
 2. Vurdering:

  • En grundig vurdering foretages af en visitator, som typisk er en fagperson med specialiseret viden.
  • Vurderingen kan inkludere interviews, observationer og gennemgang af medicinske og sociale journaler.
 3. Beslutning:

  • Baseret på vurderingen træffer visitatoren en beslutning om, hvilke ydelser og ressourcer der skal tildeles.
  • Beslutningen dokumenteres og kommunikeres til den pågældende person og relevante fagfolk.
 4. Opfølgning:

  • Regelmæssig opfølgning sikrer, at den tildelte hjælp fortsat er relevant og tilstrækkelig.
  • Justeringer kan foretages baseret på ændringer i personens behov og situation.

Principper for Visitation

Visitation bør baseres på følgende principper for at sikre retfærdighed og effektivitet:

  1. Individuel vurdering:

   • Hver persons situation og behov vurderes individuelt for at sikre, at de får den mest relevante og tilpassede hjælp.
  2. Transparens:

   • Processen skal være gennemsigtig, så den enkelte forstår, hvordan beslutningerne træffes, og hvilke kriterier der anvendes.
  3. Retfærdighed:

   • Visitationen skal sikre lige adgang til ydelser for alle, uanset deres sociale eller økonomiske baggrund.
  4. Kvalitet:

   • Beslutninger skal baseres på opdateret viden og bedste praksis for at sikre høj kvalitet i de ydelser, der tildeles.

Udfordringer ved Visitation

Selvom visitation er en vigtig proces, er der flere udfordringer forbundet med den:

 1. Ressourcemangel:

  • Begrænsede ressourcer kan gøre det vanskeligt at imødekomme alle behov fuldt ud.
 2. Kompleksitet:

  • Personers behov kan være komplekse og ændre sig over tid, hvilket kræver løbende vurderinger og justeringer.
 3. Subjektivitet:

  • Der kan være risiko for subjektivitet i vurderingen, hvilket kan påvirke retfærdigheden i beslutningsprocessen.
 4. Bureaukrati:

  • Processen kan være præget af bureaukratiske hindringer, der forsinker tildelingen af nødvendige ydelser.

Sammendrag

Visitation er en central proces i sundheds- og socialvæsenet, der sikrer, at ressourcer fordeles retfærdigt og effektivt til dem, der har størst behov. Ved at følge principperne om individuel vurdering, transparens, retfærdighed og kvalitet kan visitationsprocessen bidrage til at forbedre livskvaliteten for mange mennesker. Selvom der er udfordringer forbundet med visitation, kan en velfungerende visitationsproces gøre en stor forskel i at levere relevante og tilpassede ydelser til dem, der har brug for det.

Hvad er lovgivningen om visitation?

Lovgivningen om visitation i Danmark er baseret på flere love og bekendtgørelser, der regulerer, hvordan vurdering og tildeling af ydelser og støtte skal foregå i forskellige sektorer, herunder sundheds- og socialvæsenet. Her er en oversigt over de vigtigste love og bestemmelser, der vedrører visitation:

Sundhedsloven

Sundhedsloven regulerer mange aspekter af sundhedsvæsenet, herunder visitation til forskellige sundhedstjenester. Her er nogle nøgleområder:

 1. Visitation til sygehusbehandling:

  • Sundhedsloven fastsætter regler for patientens ret til sygehusbehandling, herunder retten til frit sygehusvalg og reglerne om ventetidsgaranti.
  • Relevant lov: Sundhedsloven §§ 81-87.
 2. Kommunal rehabilitering og genoptræning:

  • Kommunerne har ansvar for visitation til genoptræning og rehabilitering efter udskrivning fra sygehus.
  • Relevant lov: Sundhedsloven § 140.
  •  

Serviceloven

Serviceloven er den primære lovgivning, der regulerer sociale ydelser og støtte, herunder visitation til hjemmehjælp, plejehjem, og andre sociale tjenester.

 1. Visitation til hjemmehjælp og personlig pleje:

  • Kommunerne er ansvarlige for at vurdere og tildele hjemmehjælp og personlig pleje baseret på borgerens behov.
  • Relevant lov: Serviceloven §§ 83-87.
 2. Visitation til botilbud og plejeboliger:

  • Serviceloven fastsætter reglerne for visitation til forskellige typer af botilbud og plejeboliger for personer med særlige behov, herunder ældre og handicappede.
  • Relevant lov: Serviceloven §§ 108-110.
 3. Børn og unge:

  • Der er særlige bestemmelser for visitation til støtte og ydelser for børn og unge, herunder foranstaltninger til børn med særlige behov.
  • Relevant lov: Serviceloven §§ 11-52.
  •  

Beskæftigelsesindsatsloven

Beskæftigelsesindsatsloven regulerer visitation til beskæftigelsestilbud og aktiveringsforløb for arbejdsløse og personer på kontanthjælp.

 1. Visitation til aktivering og jobtræning:
  • Kommunerne skal vurdere og tildele aktiveringstilbud og jobtræning til arbejdsløse borgere for at hjælpe dem tilbage på arbejdsmarkedet.
  • Relevant lov: Beskæftigelsesindsatsloven §§ 1-23.
  •  

Sundhedsstyrelsens vejledninger og bekendtgørelser

Udover lovgivningen findes der også en række vejledninger og bekendtgørelser fra Sundhedsstyrelsen og andre myndigheder, der specificerer, hvordan visitation skal foregå i praksis.

 1. Vejledning om hjemmehjælp:

  • Specificerer procedurerne for visitation til hjemmehjælp, inkl. vurdering af behov og tildeling af ydelser.
  • Relevant dokument: Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9409 af 1. juli 2021.
 2. Vejledning om rehabilitering og genoptræning:

  • Angiver retningslinjer for kommunernes visitation til genoptrænings- og rehabiliteringsydelser.
  • Relevant dokument: Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 10337 af 24. juni 2020.
  •  

Konklusion

Lovgivningen om visitation i Danmark er omfattende og dækker en bred vifte af ydelser og støtte i både sundheds- og socialsektoren. Visitation sikrer, at ressourcer fordeles effektivt og retfærdigt til dem, der har behov. Serviceloven, Sundhedsloven og Beskæftigelsesindsatsloven er centrale love, der regulerer visitation, og de suppleres af vejledninger og bekendtgørelser, der angiver detaljerede procedurer og krav. Det er vigtigt for både borgere og fagfolk at være bekendt med disse love og retningslinjer for at sikre korrekt og retfærdig visitation.

Hvilke instanser skal man tage fat i vedr. visitation?

Hvis man har brug for visitation til forskellige ydelser og støtte i Danmark, er der flere instanser, man kan tage fat i, afhængigt af hvilken type visitation der er tale om. Her er en oversigt over de relevante instanser og hvordan man kan kontakte dem:

Kommunen

Kommunen er den primære instans for visitation til mange sociale og sundhedsmæssige ydelser. Her er nogle af de områder, hvor kommunen spiller en central rolle:

 1. Hjemmehjælp og personlig pleje:

  • Kontakt kommunens hjemmeplejeafdeling eller ældreafdeling for visitation til hjemmehjælp, personlig pleje og rehabilitering.
 2. Plejeboliger og botilbud:

  • Kommunens ældreafdeling eller socialafdeling varetager visitation til plejeboliger, ældrecentre og botilbud for personer med handicap eller særlige behov.
 3. Børne- og familieydelser:

  • Kontakt kommunens familieafdeling for visitation til støtteforanstaltninger for børn og familier, herunder rådgivning, hjemmebesøg og aflastning.
 4. Økonomisk støtte:

  • Kommunens socialforvaltning eller ydelseskontor håndterer visitation til kontanthjælp, boligstøtte og andre økonomiske ydelser.
  •  

Regionerne

Regionerne er ansvarlige for visitation til specialiserede sundhedsydelser og hospitaler:

 1. Hospitaler og specialbehandling:

  • Kontakt regionens patientvejledning eller hospitalernes visitationskontor for visitation til specialiseret behandling, operationer og sygehusindlæggelser.
 2. Psykiatrisk behandling:

  • Regionernes psykiatriske centre varetager visitation til psykiatrisk behandling, herunder både indlæggelse og ambulant behandling.
  •  

Praktiserende læge

Praktiserende læger spiller en vigtig rolle i visitation til sundhedsydelser:

 1. Henvisning til specialister:

  • Din praktiserende læge kan henvise dig til speciallæger, hospitaler og andre sundhedsprofessionelle for yderligere undersøgelse og behandling.
 2. Genoptræning og rehabilitering:

  • Lægen kan også henvise til kommunal genoptræning og rehabilitering efter fx en operation eller alvorlig sygdom.
  •  

Sundhedscentre og specialklinikker

Sundhedscentre og specialklinikker kan også varetage visitation til specifikke behandlingsformer og rehabilitering:

 1. Genoptræningscentre:

  • Kontakt lokale genoptræningscentre for visitation til genoptræning efter fx operationer, skader eller sygdom.
 2. Specialklinikker:

  • For specialiserede behandlingsformer kan du kontakte de relevante specialklinikker, som ofte kræver henvisning fra en læge.
  •  

Andre instanser

 1. Jobcentre:

  • Jobcentre varetager visitation til beskæftigelses- og aktiveringstilbud for arbejdsløse samt personer på kontanthjælp. De kan hjælpe med jobtræning, uddannelse og andre former for støtte til at komme tilbage på arbejdsmarkedet.
 2. Frivillige organisationer:

  • Organisationer som Røde Kors, Mødrehjælpen og Reden tilbyder rådgivning og støtte til forskellige grupper og kan hjælpe med visitation til relevante ydelser.
 3. Patientvejledninger:

  • Regionernes patientvejledninger kan give information og vejledning om rettigheder og muligheder inden for sundhedsvæsenet, samt hjælpe med visitation til sundhedsydelser.
  •  

Sådan kontakter du de relevante instanser

 • Kommunen: Find kontaktinformationer på kommunens hjemmeside eller ring til kommunens hovednummer for at blive henvist til den rette afdeling.
 • Regionerne: Besøg regionens hjemmeside for information om patientvejledning og kontaktmuligheder.
 • Praktiserende læge: Kontakt din egen læge for henvisning til specialister og yderligere behandling.
 • Jobcentre: Find det lokale jobcenters kontaktoplysninger på jobnet.dk.
 • Frivillige organisationer: Besøg organisationernes hjemmesider for information om deres tilbud og kontaktmuligheder.
 •  

Sammenfatning

For visitation til forskellige ydelser og støtte i Danmark skal man typisk kontakte kommunen, regionerne, praktiserende læger, sundhedscentre, jobcentre eller frivillige organisationer. Disse instanser har ansvaret for at vurdere behov og tildele passende ydelser og støtte baseret på individuelle behov og situationer.

 

Hvor finder jeg mere information om visitation?

Hvis du har brug for mere information om visitation i Danmark, er der flere steder, hvor du kan finde pålidelig og detaljeret information. Her er nogle af de vigtigste ressourcer:

Officielle hjemmesider

 1. Kommunale hjemmesider:

  • De fleste kommuner har detaljeret information om deres visitationsprocedurer og de ydelser, de tilbyder, på deres officielle hjemmesider. Her kan du finde kontaktoplysninger til de relevante afdelinger og ansøgningsskemaer.
  • Eksempel: Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk) eller din egen kommunes hjemmeside.
 2. Sundhed.dk:

  • Sundhed.dk er den offentlige sundhedsportal, der samler information om sundhedstjenester i Danmark. Her kan du finde information om visitation til sundhedsydelser, hospitalsbehandling, genoptræning og meget mere.
  • Besøg: sundhed.dk
 3. Borger.dk:

  • Borger.dk er en portal, hvor du kan finde information om en bred vifte af offentlige tjenester og ydelser, herunder visitation. Siden indeholder vejledninger og kontaktoplysninger for at hjælpe dig med at navigere i det offentlige system.
  • Besøg: borger.dk
 4. Styrelsen for patientsikkerhed:

  • Styrelsen for Patientsikkerhed har information om sundhedsvæsenets regler og retningslinjer, herunder visitation til forskellige sundhedstjenester.
  • Besøg: stps.dk
  •  

Telefonisk rådgivning

 1. Kommunale rådgivningslinjer:

  • Mange kommuner tilbyder telefonisk rådgivning, hvor du kan få direkte vejledning om visitation og de ydelser, du kan være berettiget til. Nummeret kan findes på kommunens hjemmeside.
 2. Regionernes patientvejledninger:

  • Hver region har en patientvejledning, som kan give information om sundhedsydelser, patientrettigheder og visitation.
  • Du kan finde kontaktoplysninger på regionens hjemmeside.
  •  

Frivillige organisationer og NGO’er

 1. Ældresagen:

  • Ældre Sagen tilbyder rådgivning og information til ældre om blandt andet visitation til hjemmehjælp og plejeboliger.
  • Besøg: aeldresagen.dk
 2. Mødrehjælpen:

  • Mødrehjælpen tilbyder støtte og rådgivning til familier, herunder information om visitation til sociale ydelser.
  • Besøg: moedrehjaelpen.dk
 3. Røde Kors:

  • Røde Kors tilbyder støtte og vejledning til udsatte grupper, inklusive information om visitation til forskellige former for hjælp og støtte.
  • Besøg: rodekors.dk
  •  

Informationsbrochurer og vejledninger

 1. Sundhedsstyrelsens vejledninger:

  • Sundhedsstyrelsen udgiver vejledninger og informationsmateriale om mange aspekter af sundhedsvæsenet, herunder visitation.
  • Besøg: sundhedsstyrelsen.dk
 2. Social- og ældreministeriets vejledninger:

  • Ministeriet udgiver vejledninger om sociale ydelser og visitation til disse.
  • Besøg: socialministeriet.dk
  •  

Lokale sundhedscentre og borgerservice

 1. Sundhedscentre:

  • Lokale sundhedscentre kan give information og rådgivning om visitation til sundheds- og genoptræningstjenester.
  • Find dit lokale sundhedscenter via kommunens hjemmeside.
 2. Borgerservice:

  • Borgerservicecentre i kommunerne kan hjælpe med information om visitation og ansøgningsprocesser for forskellige ydelser. Find kontaktoplysninger via din kommunes hjemmeside.

Hvorfor vises mit sociale tilbud?

Dit sociale tilbud vises på FindSocialeTilbud.dk af flere årsager, som alle er relateret til, hvordan vores søgemaskine indekserer og rangerer sociale tilbud. Her er nogle af de vigtigste faktorer:

 1. Crawling og indeksering: FindSocialeTilbud.dks søgemaskine bruger “crawlers” (også kendt som “spiders” eller “bots”), som automatisk gennemsøger internettet for at finde nye eller opdaterede sociale tilbud. Når FindSocialeTilbud.dks crawlers finder dit sociale tilbud, læser de indholdet og føjer det til FindSocialeTilbud.dks indeks, en kæmpe database over alle sociale tilbud, som FindSocialeTilbud.dk kender til.

 2. SEO (søgemaskineoptimering): Hvis din hjemmeside for dit sociale tilbud er optimeret til søgemaskiner, har det en bedre chance for at blive fundet og vist i søgemaskiner, heriblandt FindSocialeTilbud.dks søgemaskine. SEO omfatter teknikker som at bruge relevante søgeord i din tekst, sikre, at din hjemmeside loader hurtigere, og at den er mobilvenlig, samt opbygge kvalitets backlinks fra andre hjemmesider.

 3. Relevant og værdifuldt indhold: FindSocialeTilbud.dk foretrækker at vise sociale tilbud, der tilbyder værdifuldt og relevant indhold til brugernes søgeforespørgsler. Hvis indholdet på din hjemmeside for dit sociale tilbud matcher, hvad folk søger efter, og det er informativt og godt skrevet, er der større sandsynlighed for, at det vises i søgeresultaterne.

 4. Regelmæssige opdateringer: Regelmæssigt opdateret indhold på din hjemmeside for dit sociale tilbud er også med til at hjælpe med at holde dit sociale tilbud relevant overfor FindSocialeTilbud.dks crawlers, da det indikerer, at dit sociale tilbud er aktivt og fortsat relevant for de søgende brugere.