Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud

Beskyttet beskæftigelse giver personer med betydelige fysiske, psykiske eller sociale udfordringer mulighed for at arbejde under særligt tilrettelagte vilkår, hvor arbejdsopgaver og arbejdsmiljø tilpasses deres behov. Aktivitets- og samværstilbud tilbyder sociale og kreative aktiviteter til samme målgruppe for at forbedre deres livskvalitet, modvirke isolation og udvikle personlige og sociale færdigheder.

Er du borger og har brug for støtte?

Hvis du er borger og har behov for et socialt tilbud at søge støtte ved eller på anden vis komme i kontakt med, så benyt søgemaskinen til at finde et socialt tilbud.

Her kan du finde alt fra opholdssteder, botilbud, dagskoler, krisecentre, plejehjem eller andre sociale tilbud som du kan finde en ledig plads hos.

Du kan også søge en ledig plads her.

Er du pårørende til en borger?

Hvis du er pårørende til en borger der har behov for støtte så kan du bruge vores søgemaskine til at finde et socialt tilbud du kan komme i kontakt med.

Her kan du finde alt fra opholdssteder, botilbud, dagskoler, krisecenter, plejehjem eller andre sociale tilbud.

Du kan også søge en ledig plads her.

Er du sagsbehandler og har brug for et socialt tilbud?

Hvis du er sagsbehandler og har behov for at komme i kontakt med et socialt tilbud, så kan du enten søge sociale tilbud frem via søgemaskinen eller også kan du søge ledige pladser her.

Hvad er beskyttet beskæftigelse?

Beskyttet beskæftigelse er en ordning, der tilbyder personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller med særlige sociale problemer, mulighed for at deltage i arbejdsrelaterede aktiviteter under særligt tilrettelagte vilkår. Formålet med beskyttet beskæftigelse er at skabe en meningsfuld hverdag for disse personer, hvor de kan udvikle arbejdsrelaterede færdigheder og få en struktureret hverdag i et støttende miljø.

Formål med beskyttet beskæftigelse

 1. Inklusion og deltagelse: At give personer, der ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår, mulighed for at deltage i arbejdsmarkedet.
 2. Udvikling af færdigheder: At hjælpe personer med at udvikle og vedligeholde arbejdsrelaterede færdigheder og personlige kompetencer.
 3. Struktureret hverdag: At skabe en struktureret og meningsfuld hverdag, som kan bidrage til øget livskvalitet og trivsel.
 4. Social integration: At fremme social integration og netværksdannelse ved at skabe et arbejdsfællesskab.
 

Indhold i beskyttet beskæftigelse

 1. Arbejdsopgaver: Arbejdsopgaverne tilpasses den enkelte persons evner og behov. Dette kan inkludere enkle produktionsopgaver, pakkeopgaver, monteringsarbejde, vedligeholdelse, administration eller kreative opgaver.
 2. Fleksible arbejdsvilkår: Arbejdstiden og opgavernes sværhedsgrad tilpasses individuelt, så den enkelte kan arbejde i et tempo og omfang, der matcher deres formåen.
 3. Støtte og vejledning: Der er løbende støtte fra fagligt personale, som kan hjælpe med instruktion, træning og personlig støtte.
 4. Socialt fællesskab: Beskyttet beskæftigelse giver mulighed for socialt samvær og netværksdannelse, hvilket kan modvirke isolation og styrke sociale kompetencer.
 

Eksempler på beskyttet beskæftigelse

 1. Værksteder og produktionsenheder: Her kan deltagerne arbejde med produktion af varer, pakning, montage eller andre praktiske opgaver i et beskyttet miljø.
 2. Sociale virksomheder: Virksomheder, der har til formål at integrere personer med funktionsnedsættelser eller sociale problemer i arbejdsmarkedet under særlige vilkår.
 3. Træningsforløb og oplæring: Programmer, der fokuserer på at optræne og udvikle arbejdsfærdigheder i et beskyttet miljø, hvor der også er fokus på personlig udvikling og trivsel.
 

Hvordan får man adgang til beskyttet beskæftigelse?

 1. Kontakt kommunen: Personen eller deres pårørende kan henvende sig til kommunens socialforvaltning for at få information om mulighederne for beskyttet beskæftigelse.
 2. Vurdering: Kommunen foretager en individuel vurdering af personens behov og evner for at finde det rette tilbud.
 3. Henvisning: Efter vurdering kan kommunen henvise personen til en relevant beskyttet beskæftigelse, hvor der tages hensyn til personens specifikke behov og ønsker.
 

Beskyttet beskæftigelse er således et vigtigt tilbud, der giver personer med betydelige funktionsnedsættelser eller sociale problemer mulighed for at deltage i arbejdsrelaterede aktiviteter på en måde, der er tilpasset deres individuelle behov og evner, og som kan bidrage til deres personlige udvikling og trivsel.

Hvad er aktivitets- og samværstilbud?

Aktivitets- og samværstilbud er en del af de sociale tilbud, som kommunerne i Danmark tilbyder til borgere med fysiske, psykiske eller sociale udfordringer. Disse tilbud sigter mod at forbedre livskvaliteten for deltagerne ved at tilbyde en række aktiviteter og muligheder for socialt samvær. Her er en beskrivelse af, hvad aktivitets- og samværstilbud indebærer:

Formål med aktivitets- og samværstilbud

 1. Social interaktion: Tilbyde en tryg og støttende ramme, hvor deltagerne kan mødes og opbygge sociale relationer.
 2. Aktivering: Bidrage til, at deltagerne får en struktureret hverdag med meningsfulde aktiviteter.
 3. Udvikling af færdigheder: Hjælpe deltagerne med at udvikle og vedligeholde personlige og sociale færdigheder.
 4. Forebyggelse af isolation: Modvirke ensomhed og social isolation ved at skabe mulighed for deltagelse i fællesskaber.
 5. Øget livskvalitet: Bidrage til en bedre livskvalitet gennem deltagelse i aktiviteter, der fremmer fysisk og mental sundhed.
 

Indhold i aktivitets- og samværstilbud

Aktivitets- og samværstilbud kan variere afhængigt af målgruppen og den enkelte kommunes tilbud, men de kan inkludere:

 1. Kreative aktiviteter: Maleri, keramik, musik, håndarbejde og andre former for kunstnerisk udfoldelse.
 2. Fysiske aktiviteter: Motion, gåture, svømning, gymnastik og andre former for fysisk træning.
 3. Sociale arrangementer: Fællesspisning, filmklub, udflugter, temadage og sociale sammenkomster.
 4. Læringsaktiviteter: Kurser og workshops om forskellige emner, f.eks. IT, madlavning, sprog og praktiske færdigheder.
 5. Selvhjælpsgrupper: Grupper, hvor deltagerne kan dele erfaringer og støtte hinanden i forhold til specifikke udfordringer, f.eks. angst, depression eller misbrug.
 6. Praktisk støtte: Hjælp til dagligdags gøremål, som kan inkludere støtte til indkøb, madlavning og personlig pleje.
 

Eksempler på aktivitets- og samværstilbud

 1. Væresteder: Steder, hvor borgere kan komme og gå som de vil, deltage i aktiviteter og mødes med andre i samme situation.
 2. Dagcentre: Faciliteter, der tilbyder strukturerede programmer med forskellige aktiviteter i løbet af dagen.
 3. Frivillighedscentre: Centre drevet af frivillige organisationer, som tilbyder en bred vifte af aktiviteter og sociale arrangementer.
 4. Kultur- og fritidscentre: Steder, der kombinerer kulturelle og fritidsaktiviteter med socialt samvær.
 

Hvordan man får adgang til aktivitets- og samværstilbud

 1. Kontakt kommunen: Borgere kan henvende sig til deres kommunes socialforvaltning eller borgerservice for at få information om lokale tilbud.
 2. Henvisning: Nogle tilbud kræver en henvisning fra en sagsbehandler, læge eller anden relevant fagperson.
 3. Selvhenvendelse: Mange steder kan borgere selv henvende sig direkte og få adgang til aktiviteterne uden formel henvisning.
 

Aktivitets- og samværstilbud er således en vigtig del af kommunernes indsats for at støtte borgere med forskellige udfordringer og bidrage til deres trivsel og livskvalitet gennem meningsfulde aktiviteter og socialt samvær.

Lovgivningen om beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud § 103-106

Serviceloven §§ 103-106 omhandler forskellige tilbud til personer med betydelige funktionsnedsættelser eller særlige sociale problemer. Her er en beskrivelse af de relevante paragraffer:

§ 103 – beskyttet beskæftigelse

§ 103. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Uddybning:

 • Målgruppe: Personer med betydelig nedsat funktionsevne (fysisk eller psykisk) eller med særlige sociale problemer.
 • Indhold: Arbejdsopgaver og arbejdsvilkår tilpasses individuelt. Dette kan omfatte fleksible arbejdstider, specielt tilpasset udstyr og støtte fra fagligt personale.
 • Formål: At give en meningsfuld hverdag, udvikle arbejdsrelaterede færdigheder og fremme social integration.
 •  

§ 104 – aktivitets- og samværstilbud

§ 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.

Uddybning:

 • Målgruppe: Personer med betydelig nedsat funktionsevne (fysisk eller psykisk) eller med særlige sociale problemer.
 • Indhold: Tilbud om kreative aktiviteter, fysiske aktiviteter, sociale arrangementer, læringsaktiviteter og selvhjælpsgrupper.
 • Formål: At forbedre livskvaliteten, modvirke isolation og udvikle personlige og sociale færdigheder.
 •  

§ 105 – midlertidige botilbud

§ 105. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidige boliger til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for en midlertidig boform.

Uddybning:

 • Målgruppe: Personer med særlige sociale problemer, som ikke kan opholde sig i egen bolig.
 • Indhold: Tilbud om midlertidige boliger såsom herberger, krisecentre og midtvejshuse.
 • Formål: At sikre midlertidig bolig og støtte til at finde en permanent bolig og håndtere de problemer, der har ført til behovet for midlertidig bolig.
 •  

§ 106 – Støtte til etablering af varige botilbud

§ 106. Kommunalbestyrelsen kan yde støtte til etablering af varige botilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.

Uddybning:

 • Målgruppe: Personer med betydelig nedsat funktionsevne (fysisk eller psykisk) eller med særlige sociale problemer.
 • Indhold: Støtte til etablering af varige botilbud, hvilket kan inkludere økonomisk støtte, rådgivning og planlægning.
 • Formål: At sikre, at personer med omfattende behov har adgang til stabile og varige botilbud, der kan opfylde deres behov for støtte og omsorg.

Disse paragraffer i Serviceloven sikrer, at personer med betydelige funktionsnedsættelser eller særlige sociale problemer får adgang til nødvendig støtte og relevante tilbud, der kan forbedre deres livskvalitet og fremme deres sociale integration.

Hvem er beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud henvendt til?

Beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse er henvendt til personer, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Målgruppen omfatter:

 1. Personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne:

  • Personer med handicap, kroniske sygdomme eller andre helbredsmæssige udfordringer, der gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.
 2. Personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne:

  • Personer med psykiske lidelser, udviklingshæmning eller kognitive vanskeligheder, der har brug for særligt tilrettelagte arbejdsforhold.
 3. Personer med særlige sociale problemer:

  • Personer, der oplever sociale vanskeligheder som hjemløshed, misbrug eller andre sociale udfordringer, der forhindrer dem i at opnå og fastholde beskæftigelse på almindelige vilkår.
  •  

Aktivitets- og samværstilbud

Aktivitets- og samværstilbud er henvendt til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for støtte til at deltage i sociale aktiviteter og udvikle personlige og sociale færdigheder. Målgruppen omfatter:

 1. Personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne:

  • Mennesker med alvorlige fysiske handicaps eller kroniske sygdomme, som har brug for tilpassede aktiviteter og støtte til at deltage i socialt samvær.
 2. Personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne:

  • Mennesker med psykiske lidelser, udviklingshæmning eller kognitive problemer, der har brug for støtte og tilpassede aktiviteter for at kunne deltage i sociale fællesskaber.
 3. Personer med særlige sociale problemer:

  • Mennesker, der oplever sociale vanskeligheder som hjemløshed, misbrug eller alvorlige sociale problemer, og som har behov for aktiviteter og socialt samvær for at forbedre deres livskvalitet og trivsel.
  •  

Fælles formål

Begge tilbud har til formål at støtte personer med betydelige funktionsnedsættelser eller sociale problemer i at opnå en bedre livskvalitet, social integration og personlig udvikling gennem strukturerede aktiviteter og et støttende miljø. De hjælper med at skabe en meningsfuld hverdag, udvikle færdigheder og danne sociale netværk, som kan modvirke isolation og fremme trivsel.

Hvilke instanser skal man tage fat i vedr. beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud?

Hvis man har behov for beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud, er der flere instanser, man kan kontakte for at få hjælp og information. Her er en liste over de relevante instanser:

Kommunale ressourcer

 1. Kommunens socialforvaltning:

  • Kontaktinformation: Findes typisk på kommunens hjemmeside.
  • Funktion: Socialforvaltningen kan vejlede om tilgængelige tilbud inden for beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud samt hjælpe med at arrangere adgang til disse tilbud.
 2. Borgerservice:

  • Kontaktinformation: Findes på kommunens hjemmeside eller ved fysisk fremmøde på kommunens borgerservicecentre.
  • Funktion: Borgerservice kan give information om lokale tilbud og hjælpe med at kontakte de relevante afdelinger i kommunen.

Regionale ressourcer

 1. Regionens sundhedsforvaltning:
  • Kontaktinformation: Tilgængelig via regionens hjemmeside.
  • Funktion: I nogle tilfælde kan regionale sundhedstilbud også inkludere beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud, især for personer med psykiske lidelser.

Frivillige organisationer og NGO’er

 1. Frivillighedscentre og lokale foreninger:

  • Kontaktinformation: Lokale frivillighedscentre og foreningers kontaktoplysninger findes ofte online eller via lokale netværk.
  • Funktion: Mange frivillige organisationer og foreninger tilbyder beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud til forskellige målgrupper.
 2. Ældresagen:

  • Kontaktinformation: Tilgængelig via Ældresagens hjemmeside.
  • Funktion: Tilbyder en række sociale og aktiviteter til ældre borgere, som kan inkludere beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.

Specialiserede centre

 1. Dagcentre og væresteder:

  • Kontaktinformation: Findes på kommunens hjemmeside eller via lokale sociale institutioner.
  • Funktion: Tilbyder daglige aktiviteter og socialt samvær til personer med særlige behov.
 2. Beskæftigelsescentre:

  • Funktion: Centre, der er specialiseret i at tilbyde beskyttet beskæftigelse og støtte til at udvikle arbejdsrelaterede færdigheder.

Sundhedsvæsenet

 1. Egen læge:
  • Kontaktinformation: Via egen lægepraksis.
  • Funktion: Lægen kan henvise til relevante tilbud inden for beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud og give information om sundhedsrelaterede aktiviteter.

Online portaler og rådgivning

 1. Kommunens hjemmeside:

  • Funktion: Information om lokale tilbud kan findes under sektioner som “Sociale tilbud”, “Aktiviteter og fritid” eller lignende.
 2. Frivillighed.dk:

  • Funktion: En national portal, der samler information om frivillige aktiviteter og tilbud.
  • Frivillighed.dk
 3. Socialstyrelsen:

  • Funktion: Tilbyder vejledninger og oversigter over sociale tilbud, herunder beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.
  • Socialstyrelsen

Biblioteker

 1. Lokale biblioteker:
  • Funktion: Biblioteker kan have information om lokale aktiviteter og tilbud samt brochurer og opslag om relevante arrangementer.

Ved at kontakte disse instanser kan man få den nødvendige information og vejledning til at finde og deltage i passende beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud

Hvorfor vises mit sociale tilbud?

Dit sociale tilbud vises på FindSocialeTilbud.dk af flere årsager, som alle er relateret til, hvordan vores søgemaskine indekserer og rangerer sociale tilbud. Her er nogle af de vigtigste faktorer:

 1. Crawling og indeksering: FindSocialeTilbud.dks søgemaskine bruger “crawlers” (også kendt som “spiders” eller “bots”), som automatisk gennemsøger internettet for at finde nye eller opdaterede sociale tilbud. Når FindSocialeTilbud.dks crawlers finder dit sociale tilbud, læser de indholdet og føjer det til FindSocialeTilbud.dks indeks, en kæmpe database over alle sociale tilbud, som FindSocialeTilbud.dk kender til.

 2. SEO (søgemaskineoptimering): Hvis din hjemmeside for dit sociale tilbud er optimeret til søgemaskiner, har det en bedre chance for at blive fundet og vist i søgemaskiner, heriblandt FindSocialeTilbud.dks søgemaskine. SEO omfatter teknikker som at bruge relevante søgeord i din tekst, sikre, at din hjemmeside loader hurtigere, og at den er mobilvenlig, samt opbygge kvalitets backlinks fra andre hjemmesider.

 3. Relevant og værdifuldt indhold: FindSocialeTilbud.dk foretrækker at vise sociale tilbud, der tilbyder værdifuldt og relevant indhold til brugernes søgeforespørgsler. Hvis indholdet på din hjemmeside for dit sociale tilbud matcher, hvad folk søger efter, og det er informativt og godt skrevet, er der større sandsynlighed for, at det vises i søgeresultaterne.

 4. Regelmæssige opdateringer: Regelmæssigt opdateret indhold på din hjemmeside for dit sociale tilbud er også med til at hjælpe med at holde dit sociale tilbud relevant overfor FindSocialeTilbud.dks crawlers, da det indikerer, at dit sociale tilbud er aktivt og fortsat relevant for de søgende brugere.