FindSocialeTilbud.dk

Tornemark Dagskole

Tornemark Dagskole er en specialskole/dagbehandlingstilbud fra 1999 med plads til 36 elever. Skolen tilbyder specialundervisning og pædagogisk behandling, der lever op til lovgivningen for specialskoleområdet.
Eleverne går typisk på skolen i to til fire år, og mange slutter deres skolegang på Tornemark Dagskole med at gå op til folkeskolens afsluttende afgangsprøve.
Eleverne kommer som regel fra folkeskolen, hvor de ofte har oplevet nederlag, da folkeskolen ikke kunne rumme dem. Som følge deraf mangler eleverne ofte selvtillid, har sociale problemer og et lavt fagligt niveau, når de begynder her.

Målgruppe
Med udgangspunkt i Folkeskoleloven tilbyder Tornemark Dagskole specialundervisning og pædagogiskbehandling, der lever op til lovgivningen for specialskoleområdet.

Her udvikler vi 7-18 årige børn og unge med:
• Diagnose (ADHD, asberger, Tourette)
• Afvigende adfærd
• Lavt selvværd
• Sociale problemer
• Indlæringsvanskeligheder (herunder dysleksi)
• Emotionelle eller psykiske problemer
• Konflikter med omverdenen
• Nederlagspræget adfærd
• Udadreagerende adfærd

til undervisningsparate børn og unge med faglige og sociale kompetencer, som gør dem i stand til at medvirke positivt i egen indlæring og begå sig i sociale sammenhænge.
Skolen er normeret til 35 børn og unge fordelt med 6 i hver klasse fra indskoling til erhvervsklasse/10 klasse med Folkeskolens Afgangsprøve for øje. Der er tilknyttet en lærer og en pædagog i samtlige undervisningstimer.

Undervisningen på Tornemark Dagskole tager udgangspunkt i folkeskoleloven. Således søger vi til stadighed, at arbejde indenfor folkeskolens 3 fagblokke, og kunne udbyde de fleste obligatoriske humanistiske, praktisk og naturfaglige fag på de beskrevne årgange i folkeskoleloven. Vi arbejder udfra individuelle undervisningsplaner for den enkelte elev, således at der tages hensyn til vejledende læseplaner, idet den enkelte elevs standpunkt kan ligge henover flere klassetrin. Undervisningsplanen er en del af den samlede behandlingsplan for det enkelte barn. Undervisningsmaterialet differentieres i en så udstrakt grad, at det er ”skræddersyet” til den enkeltes niveau og standpunkt i de respektive fag. Der kan blive tale om, at elever undervises i henhold til de dispensationskrav, der er hjemmel til i folkeskoleloven.
Udgangspunktet for den pædagogiske praksis på Tornemark Dagskole, tager udgangspunkt i den enkelte elev.
Det betyder derfor også, at vi på skolen ikke tager udgangspunkt i en enkelt teoretiker eller terapeutisk form. Skolen lægger stor vægt på det enkelte individ, og tilpasser derfor behandlingen ud fra, hvilket behov der er brug for hos den enkelte elev, både i forbindelse med aktuelle problemstillinger, men også langsigtede mål.
Pædagogikken på skolen bygger i høj grad på: anerkendende, relations- og konsekvenspædagogik.
Elever med sociale, faglige eller følelsesmæssige problemstillinger kræver forskellige tilgange. Overordnet kan man dog sige, at de alle profiterer af: ro, struktur og forudsigelighed.
Der arbejdes med KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret & Anerkendende Pædagogik.) i dagligdagen.

Skolekørsel-befordring (tilvalg)
Tornemark Dagskole har egen skolekørsel. Elever bliver hentet på hjem adresse og dermed arbejdes der intensivt med elevens fremmøde, og eleven transporteres hjem efter skoletid.

Inklusion. Tornemark Dagskole har som udgangspunkt, at vi søger at få vores elever inkluderet i den almene folkeskole med udgangspunkt i deres individuelle forudsætninger. For at gøre dette, søger vi en dialog med elevens distriktsskole om, hvorledes vi bedst muligt kan sammensætte et forløb, hvor eleven kan arbejde frem mod en hel eller delvis tilbagevenden til undervisning i folkeskoleregi.

Kontakt det sociale tilbud