Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Toresholm er et socialpsykiatrisk botilbud (§107) for voksne over 18 år med almene psykiatriske sindslidelser som har behov for særlig social støtte og rehabilitering. Hovedparten af beboerne har en diagnose inden for det skizofrene spektrum, men vi har også beboere med cerebrale skader. Støtten tilrettelægges individuelt i samspil med den enkelte beboer – og indgår i beboerhandleplanen på Toresholm.
Ud over de grundlæggende kerneydelser tilbydes der stor fleksibilitet, beskæftigelse i mindre land- og skovbrug, arbejdstræning, eksterne skoletilbud, lære at leve en dagligdag mm. Se endvidere aktiviteter som forgår i og omkring Toresholm.

Toresholms mission er at støtte og vejlede botilbuddets beboere, sådan at disse får mest muligt indflydelse og medbestemmelse på eget liv. At den enkelte beboer oplever at have et hjem og liv som opleves roligt, stabilt og trygt i vekslen mellem daglige gøremål og fritid. Vi styrker lysten til forandring og stimulere skaberglæde og motivation for at komme videre. Dette indebærer på den ene side, at der arbejdes med brugerinddragelse og – indflydelse, og på den anden side, at der arbejdes med udvikling af medarbejderens faglige og pædagogiske kompetencer.

Toresholms målsætning:
Der arbejdes målrettet med afsæt i beboerens behov og ønsker for eget liv.
Indfaldsvinkel til arbejdet er synet på det individuelle menneske, med sine særegne behov og egen livshistorie. Der er Toresholms overbevisning, at der i samspil med andre mennesker, at beboeren kan udvikler sig social, fysisk og psykisk ved daglig kontakt og samtale med andre mennesker. Af samme grund er det Toresholms målsætning, at yde praktisk og pædagogisk støtte og vejledning i social kontakt i så  hemmelige omgivelser som muligt

I forbindelse med denne målsætning har alle mennesker på Toresholm ansvar for egne handlinger. Toresholms opgave er således at støtte og vejlede beboerne sådan, at beboernes egne ønsker og behov bliver synliggjort. Det overordnede perspektiv i arbejdet med beboeren er således en psykosocial rehabilitering gennem relationer mellem mennesker.

Udvikling og kvalitet
Toresholm er baseret på social styrelses kvalitetsmodel og udarbejder kvalitetsstandarder ud fra de 7 temaer:

• Uddannelse og beskæftigelse
• Selvstændighed og relationer
• Målgrupper, metoder og resultater
• Organisation og ledelse
• Kompetencer
• Økonomi
• Fysiske rammer

Kontakt Toresholm

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Aktivitets- og samværstilbud §104, Beskyttet beskæftigelse §103, Botilbud §107, Længerevarende botilbud §108

Leder

Anne Hultberg

Diagnose

Autisme, Hjerneskade, Tilknytningsforstyrrelse

Alder

18-23 år, 24-30 år, +30 år

Kommune

Sorø