Socialpsykia­tri­sk tilbud under servicelovens § 107 og 108

Vi tilbyder ydelser til borgere med psykisk og social sår­barhed, borgere med udadreage­rende adfærd, selvskadende adfærd her­under evt. brug af rusmidler.

Lovgrundlag

Stentoft tilbyder pladser under servicelovens §107 og 108

Partner i ressourceforløb

Stentoft tilbyder ydelser der inde­hol­der et helhedsorienteret fokus på beboerens liv og vi har dertil muligheder for beskæftigelse. Stentoft kan derfor være væsentlige partnere i et evt. res­sourceforløb omkring bor­geren, efter lov om aktiv beskæf­ti­gelses­ind­sats.

Beboerfokuseret indsats

Med beboeren som omdrejningspunkt, tilrettelægger vi skræddersyede forløb for den enkelte beboer, der tager afsæt i et helhedsorienteret syn på beboerens livssituation. Stentoft er be­mand­ingsmæssigt døgndækket.

Recovery

Det er dokumenteret, at den enkelte kan komme sig (recovery) over psykisk sygdom og social sårbarhed. På Stentoft tror vi på, at vores borgere kan komme sig helt eller delvist. Vi mener det er afgørende at vores sam­arbejde med beboerne tager afsæt i beboerens drømme og ønsker for deres liv. Vi vil gøre beboerne så selv­hjulpne som muligt og styrke deres ansvar i eget liv.

Kompetencer og kvalifika­tioner

Alle medarbejdere på Stentoft har en social- eller sund­heds­faglig uddan­nel­se. Flere har ligeledes relevant efter­ud­­dan­nelse inden for det psykiatriske fagområde. Stentoft tilby­der derfor kva­li­ficerede og kompe­tente medar­bej­dere med solid erfaring fra det psykosociale område.