OM VENNELY

Mange mennesker med en Autismediagnose har det svært ved at blive tilpasset rammer der skal kunne rumme mange forskellige mennesker med samme diagnose.

På Vennely ser vi et menneske med Autisme som et menneske med Autisme og det betyder for os at vi ikke skal have rammer der strammer, men kasser der passer.

Vores mission er at skabe et særligt tilrettelagt forløb for det enkelte menneske så vi på den måde skaber den største livskvalitet ved igennem forståelse og nærvær kan mindste en problemskabende adfærd hos de mennesker der har udfordringer ved verbalt at kunne udtrykke deres behov.

Vi sætter stor pris på et tæt samarbejde med alle relevante samarbejdsparter herunder i særdeleshed pårørende.

MENNESKESYN

Vi har på Vennely et menneskesyn der tager udgangspunkt i den enkelte borger med et helhedsorienteret menneskesyn. Med et positivt livssyn og menneskesyn har vi fokus på vores borgeres ressourcer, de færdigheder de mestrer og deres videre vej frem. For os er det er vigtigt, at de får så mange succesoplevelser som muligt.

Alle mennesker med Autisme og ADHD har unikke personligheder, som stiller store krav til en individuelt tilrettelagt udviklingsindsats.

MÅLGRUPPE

Vennely tilbyder bolig til mennesker, som har psykisk funktionsnedsættelse, som kommer til udtryk ved en intellektuel/kognitiv forstyrrelse og deraf følgende udviklingsforstyrrelse.

Specifikt er målgruppen børn, unge og voksne med Autisme Spektrum forstyrrelser (ASF) med komorbide diagnoser, som eksempelvis mental retardering, borderline, stress, angst, epilepsi, depression, søvn- og spiseforstyrrelser, OCD, Tourette, ADHD mfl. Borgerne kan have personlige og – eller adfærdsmæssige problematikker, samt problemskabende adfærd.

Vennely Center for Autisme & ADHD er godkendt til:

4 pladser i henhold til §108 i Serviceloven
4 pladser i henhold til §107 i Serviceloven
3 pladser i henhold til §66 i Serviceloven
8 pladser i henhold til §104 i Serviceloven
VÆRDIER

Vi arbejder ud fra at vores værdier er de bærende i arbejdet med det enkelte menneske. Det er fagligheden der udvikler både hos borgeren og hos os som medarbejdere.

Respekt

Respekt betyder egentlig ”at se tilbage” dvs. at man tager hensyn til andre og anerkender deres liv, grænser og frihed.

Det betyder for Vennely at vi ser borgeren der hvor borgeren er på en ligeværdig og respektfuld måde. Vores relation bygger ligeledes på respektfuld tilgang til vores borgere i alle livets facetter.

Omsorg

Omsorg er et forhold, en relation mellem mennesker, hvor handlingerne har en særlig karakter. Omsorg betyder at bekymre sig, at bryde sig om.

Omsorg betyder for Vennely at vi vil være omkring vores borgere og hele tiden forsøge at mindske problemskabende adfærd, ved at forstå og handle i borgerens interesse.

Livskvalitet

Livskvalitet er betegnelsen for det, der skaber og kendetegner et godt liv.

Der er mange måder at definere livskvalitet på. Dette ser vi som en tilpasning til det enkelte menneske og deres ressourcer og funktionsniveau. Derfor er det for os det vigtigste i vores arbejde at skabe de bedste livsvilkår og dermed livskvalitet for den enkelte borger.

Kontakt det sociale tilbud

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.