Korning

Følgende 4 værdier er styrende for det pædagogiske arbejde på korning:

TROVÆRDIGHED
Ved troværdighed forstår vi, at vi som personale er hele mennesker, som er engagerede i de unge og som viser de unge respekt. Vi er ærlige og vi står ved det, som vi siger og gør, således at de unge kan have tillid til os. Herved skabes der tryghed og forudsigelighed.

OMSORG
En del af den daglige omsorg er at strukturere hverdagen, sætte grænser og varetage praktiske opgaver. Vores forståelse af omsorg er endvidere at vi i det daglige virke som pædagoger møder de unge der hvor de er, og vi kan rumme de unges forskellige problematikker.

FÆLLESSKAB

Korning er rammen for et familiært fællesskab. Vi vægter medbestemmelse og medansvar. Igennem fællesskabet styrker vi de sociale kompetencer ved at inddrage de unge i demokratiske processer og fælles aktiviteter. Fællesskabet er en ressource for de unge og voksne og alle forventes at tage ansvar for fællesskabet. Fællesskabet kan danne grobund for livslange relationer får både de unge og de voksne.

UDVIKLING

I alle aspekter af vores pædagogiske arbejde har vi fokus på udvikling af de unge. Den individuelle udvikling tager afsæt i den enkeltes kompetencer og igennem fællesskabet. Vi skaber familiære rammer der fremmer den enkeltes udviklingsmuligheder. 
Disse værdier ligger til grund for følgende pædagogiske principper:

Med humor, glæde og positivitet forsøger vi at gennemføre en overordnet struktureret hverdag med forudsigelige og overskuelige familiære rammer. Vi giver de unge medbestemmelse i forhold til madlavning, dagens struktur, eget værelse osv. . Vi pirrer deres nysgerrighed og gennem personligt engagement tilstræber vi at give dem selvstændighed og ansvar, der ruster dem til at stå på egne ben.

Vi forsøger gennem demokratiske procsser at tilrettelægge dagligdagens og weekendens struktur og aktiviteter, for derigennem at danne relationer, der både styrker fællesskabet og det selvstændige individ.


Vi vægter relationsdannelsen højt. Vi forsøger at skabe relationen ved ”en til en” kontakt, samt ved hjælp af ”det fælles tredje”. Vi skaber herigennem et rum, hvor vi kan møde de unge, hvor de er.

Kontakt det sociale tilbud