Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Kollegiet Vestergade

Målgruppe Unge med en diagnose indenfor autismespektret, der er tilmeldt og følger en uddannelse eller forbereder sig herpå. Langt de fleste vil have en diagnose på Aspergers Syndrom, men det kan ikke udelukkes, at unge med andre diagnoser som fx højt fungerende autisme eller GUA vil kunne være indenfor målgruppen. Tilbuddet retter sig til unge, der har brug for støtte til varetagelse af daglige og praktiske forhold, som fx at holde en dagsrytme, at få tilstrækkelig sund og varieret kost, at sørge for vask, indkøb og rengøring. Derudover vil der typisk være et behov for støtte til at indgå hensigtsmæssigt i sociale relationer, det kan dreje sig om at have forståelse for andre menneskers situation, at danne og fastholde venskaber samt at tilpasse sin adfærd i forhold til forskellige situationer. Målgruppen vil aldersmæssigt ligge fra 16 til 25 år på indflytningstidspunktet. I særlige tilfælde ville der kunne dispenseres fra denne aldersgrænse. Mål for opholdet Det overordnede mål er, at fungere som et botilbud, der i og med det tager hensyn til målgruppens særlige behov, giver de bedste muligheder for gennemførelsen af uddannelse. Derudover er det et mål, at den unge opnår så stor selvstændighed som muligt og udvikler de mestrings strategier, der skal til for at kunne fungere i dagens samfund og indgå i relevante og meningsfulde forhold indenfor såvel uddannelse, arbejde og privatliv. Der vil primært være fokus på botræning og personlig/social udvikling. Det betyder, at der vil blive arbejdet målrettet med følgende områder: • Fast struktur • Strategier for løsning af praktiske opgaver • Personlig indsigt og udvikling • Socialt samspil Der sigtes mod at skabe den nødvendige sammenhæng mellem skoledel og botilbud, og støtten tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i visitationsrapporten og den handleplan, som den anbringende kommune har udarbejdet. Det understreges at for denne målgruppe vil det at gennemføre en uddannelse på normeret tid, for de flestes vedkommende kræve hovedparten af deres resurser. De ovenfor nævnte udviklingsområder vil derfor indgå i beboernes hverdag under hensyn tagen til at gennemførelsen af uddannelsen er højeste prioritet, og kun i det omfang den unge magter det. Pædagogiske metoder Autisme/Aspergers Syndrom er et handicap, som påvirker mennesker meget forskelligt. Da det tillige er et handicap, som sjældent optræder isoleret, er det selvfølgelig ikke muligt at opstille retningslinjer, som vil passe på enhver i enhver sammenhæng. Pædagogikken vil tage udgangspunkt i TEACCH, hvilket helt grundlæggende vil sige, at man tager udgangspunkt i den enkelte unge og dennes resurser og behov. Støtten vil primært være individuelt tilrettelagt, men fx i arbejdet med sociale kompetencer vil hele eller dele af gruppen naturligt kunne inddrages. Det er ligeledes vigtigt, at den personlige og sociale udfordring ikke bliver for stor, da årsagen til opholdet, det at tage en uddannelse, for de fleste vil kræve en anselig indsats. Praktiske forhold Kollegiet er åbent 365 dage om året. Der vil være personalestøtte på kollegiet alle hverdage fra 7:00 til 9:00 samt igen fra 15:00 til 22:00. I weekenderne er der personale lørdag 11:30 til 22:00 og søndag 14:00 til 22:00. I den resterende tid vil der være rådighedsvagt, der kan kontaktes telefonisk. Personaledækningen består af én pædagogisk medarbejder pr. 6 unge i det beskrevne tidsrum. Er der således indskrevet 6 unge vil der være én medarbejder, ved 12 unge vil der være 2 medarbejdere og så fremdeles. Er der unge, der har brug for yderligere støtte, kan dette tilkøbes.

Kontakt Kollegiet Vestergade