Værdigrundlag Vores pædagogiske indfaldsvinkel bygger på et systemisk og humanistisk menneskesyn og en positiv og anerkendende relation til den enkelte. Det pædagogiske udgangspunkt er, at vi har at gøre med mennesker der er meget forskellige og derfor har helt unikke og individuelle behov. Ofte vil de dog også have en række sammenfaldende behov, som fx. regelmæssighed, overskuelighed, struktur, forudsigelighed, sammenhæng i hverdagen og tryghed. Vi tilstræber at det daglige møde er båret af respekt, anerkendelse og værdighed, og at der altid tages udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, muligheder og ønsker. Vi har i personalegruppen fokus på høj faglighed og udvikling og vi forholder os vurderende og refleksivt til egen praksis. Dette kommer bl.a. til udtryk i en åben og evaluerende tilgang til dagligdagens rutiner. Vi tror på, at det er vigtigt at have det sjovt og at gøre sig umage med livet. Faglige målsætninger Vi bestræber os på at bidrage til de unges udvikling på en sådan måde, at de får de bedste muligheder for at tage ansvar for eget liv og indgå meningsfuldt i samfundet. Vores mål er at støtte den enkelte til at få tillid til egne ressourcer og evner, for derigennem at mestre eget liv og få en så optimal tilværelse som mulig. Hvordan sætter tilbuddet mål for borgerne? Det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den unges handleplan. Målene herfra nedbrydes til delmål med tilhørende konkrete indsatser. Ved indskrivningen aftales foreløbige mål i samarbejde med den unge, evt. forældre og sagsbehandler. Disse mål evalueres og justeres ved opfølgningsmødet og de kommende statusmøder. Kontaktpersonen udarbejder, i samarbejde med den unge, mål og delmål igennem hele opholdet. Delmålene udarbejdes efter SMART modellen. Der anvendes registreringer der udføres af både den unge og medarbejderne. Hvordan følger I op på de fastsatte mål og dokumenterer målopfyldelsen? Mål og delmål udarbejdes efter en fast skabelon, der sikrer præcis beskrivelse af succeskriterier, evalueringsform og dato for evaluering. Statusrapporter udarbejdes forud for møder med sagsbehandler og indeholder en samlet oversigt over opnåede og igangværende mål og delmål. Der arbejdes med individuelt tilrettede registreringer med udgangspunkt i de specifikke mål den enkelte unge arbejder med. Registreringerne foretages dels af personalet, dels den unge. Formen udarbejdes i samarbejde med den unge for at sikre medejerskab. Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP) Beskriv hvorfor I har valgt metoden, og hvordan metoden passer til tilbuddets målgruppe(r) KRAP er et konkret og visuelt redskab, hvilket modsvarer de behov og den profil kollegiets unge har. KRAP tilbyder en enkel og tydelig systematik, der understøtter den unge og pædagogen i at få et fælles sprog omkring mål, delmål og evalueringer. KRAP fokuserer på en fremadrettet, ønsket og positiv ændring hvilket er i tråd med kollegiets udviklingsorienterede tilgang. KRAP er anvendeligt i det direkte pædagogiske arbejde, i supervisionssammenhæng og i resultatdokumentationen. Metoden understøtter dermed sammenhæng mellem den unges handleplan, mål og delmål, vores pædagogiske indsats, evaluering og den unges indsigt i egen udvikling. Hvordan omsættes metoden til praksis i det daglige arbejde? KRAP bruges i forbindelse med: -Registrering og afdækning -Analyse, forståelse og overblik -Ændring og udvikling Metoden anvendes i det direkte pædagogiske arbejde, både i form af periodevis daglige registreringer og ved ugentlige samtaler mellem den unge og dennes kontaktperson. Metoden bruges i drøftelser på personalemøder og til supervisioner. Dokumentation indgår i statusrapporter.

Kontakt det sociale tilbud