Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Fonden Fællesbo Grindsted

Fonden Fællesbo Grindsted, er et botilbud jvf. sel. §107 og §108, som henvender sig til mennesker med funktionsnedsættelse.

Et godt sted at bo

På Fonden Fællesbo Grindsted sigter vi efter, at borgerne oplever en forudsigelig og tryg dagligdag i deres hjem.

Vores slogan om ”et godt sted at bo” bygger på mere og andet end det. På Fællesbo skal borgerne føle sig værdsat i fællesskabet, hvorved vores fælleslejlighed bliver centrum. Her laves der mad sammen med borgerne, spilles spil og snakkes om dagligdagen over en kop kaffe.

Samtidig har borgerne deres egne boliger, som de kan trække sig tilbage til og invitere venner på besøg. Borgernes hjem er også rammen for at give den pædagogiske støtte og vejledning, der er brug for, således den enkelte kan udvikle sig til at kunne mestre mest mulig selv – socialt såvel som praktisk. Samtidig skal borgeren føle sig tryg og værdsat i relationen med personalet. Her kommer borgeren i centrum for et anerkendende og respektfuldt samvær. Alt sammen med til at sikre at borgerne på Fællesbo sikres et godt sted at bo.

Kirkegade §108

Målgruppen for de 2 § 107 tilbud på Fællesbo Kirkegade er personer med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse – udviklingshæmmede der skal afklares i forhold deres fremtidige placering. Man skal være mobil og føle sig tryg ved, at der ingen nattevagt er.

Selve tilbuddet bliver tilrettelagt efter den enkeltes borgers behov og udviklingsmuligheder.

Kirkegade §107

Målgruppen for de 2 § 107 tilbud på Fællesbo Kirkegade er personer med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse – udviklingshæmmede der skal afklares i forhold deres fremtidige placering. Man skal være mobil og føle sig tryg ved, at der ingen nattevagt er.

Selve tilbuddet bliver tilrettelagt efter den enkeltes borgers behov og udviklingsmuligheder. Se mere under taksering.

Overordnet filosofi & tilgang

I vores overordnede filosofi ser vi det enkelte menneske som unikt og med iboende ressourcer. Dette betyder at vi tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer i de daglige gøremål samt i det sociale samspil med omverdenen. Der arbejdes med selvstændighed, selvhjulpenhed og det at tage ansvar og del i eget liv. Vi støtter og vejleder den enkelte borger til at træffe selvstændige valg/beslutninger. Fællesskabet vægtes højt, derfor arbejdes der med at give den enkelte borger en oplevelse af, at være vigtig og bidrage til fællesskabet. Vi ser arbejdet med relationsdannelse som elmetræer, da dette er med til at forme det enkelte individs identitet og adfærd.

Vores ambition på Fællesbo Kirkegade er at skabe rammer, så den enkelte borger udnytter sine ressourcer optimalt. Rammerne sættes således, at den enkelte borger kan give udtryk for sine ønsker samt udvise initiativ og stå ved sig selv, og dermed optimere muligheden for følelsen af livskvalitet.

Det daglige arbejde tilrettelægges ud fra borgernes individuelle behov med udgangspunkt i den enkeltes handleplan.

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Længerevarende botilbud §108, Midlertidigt botilbud §107, Socialpædagogisk støtte udenfor botilbud §85

Leder

Peter Hansen

Visitationsansvarlig

Peter Hansen

Antal normerede pladser

10

Diagnose

Udviklingshæmning

Alder

18-23 år, 24-30 år, +30 år

Tillægsydelser

Bostøtte § 85

Kommune

Billund

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.