Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Botilbud Enggårdsvej – Fonden Odamsgård

En væsentlig del af botilbuddets opgave er, at motivere beboeren til at ville, turde og kunne forandre sig – primært i forhold til at klare voksenlivets selvforvaltning, selvstændig-hed, ansvar, og aktive delta-gelse/ handlen.
Motivationsarbejde er centralt i det pædagogiske arbejde. Relationen er kernen i motivationsarbejdet. Vi mener, at alle mennesker har kapaci-tet for forandring.
Vi viser, vi vil beboeren, bl a ved at give kontinuerlig re-spons på beboerens adfærd, udtalelser og handlinger/mangel på handlinger. Vi vigtiggør beboeren, og den-
nes tilstedeværelse, engage-ment, og initiativer – og tager beboeren alvorligt.
Beboeren er partner i vores samarbejde, og personalerne er stemningsmarkører, der skaber en glad og positiv stemning.
Vi engagerer os, og formidler vores engagement – viser, at der er muligheder for foran-dring, og at vi har tiltro til at beboeren har kapacitet for forandring.
Vi insisterer på kontakt med beboeren, og tager ansvaret for kontakten.
Værktøjer i motivationsar-bejdet:
 Støtte til dagstruktur, for-udsigelighed, gode vaner
 Personlige samtaler, med udgangspunkt i beboerens
aktuelle situation og behov
 Opfølgning og støtte til handleretning og ’trædesten’ på indsatspunk-ter
 Praktisk støtte og hjælp – fra oprydning og rengøring, til kørsel og bankforretning
 Støtte til at søge læge, tandlægebesøg, besøg ved speciallæge, etc
 Støtte i forbindelse med uddannelsesforløb, praktik eller beskæftigelse
 Støtte til personlig hygiejne, tøj/tøjvask, frisør, etc
 Støtte til gode kost og moti-onsvaner – både individuelt og socialt – indkøb og mad-lavning
 Godt samvær, fælles aktiviteter og oplevelser, hygge,

Kontakt Botilbud Enggårdsvej – Fonden Odamsgård