Botilbud § 107-111

Et botilbud er en boligform med tilknyttet støtte og omsorg, designet til personer med særlige behov, såsom fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller sociale problemer. Botilbuddene kan være midlertidige eller længerevarende og tilbydes af kommunerne for at sikre, at beboerne får den nødvendige hjælp til daglige gøremål, behandling og social integration.

Er du borger og har brug for støtte?

Hvis du er borger og har behov for et socialt tilbud at søge støtte ved eller på anden vis komme i kontakt med, så benyt søgemaskinen til at finde et socialt tilbud.

Her kan du finde alt fra opholdssteder, botilbud, dagskoler, krisecentre, plejehjem eller andre sociale tilbud som du kan finde en ledig plads hos.

Du kan også søge en ledig plads her.

Er du pårørende til en borger?

Hvis du er pårørende til en borger der har behov for støtte så kan du bruge vores søgemaskine til at finde et socialt tilbud du kan komme i kontakt med.

Her kan du finde alt fra opholdssteder, botilbud, dagskoler, krisecenter, plejehjem eller andre sociale tilbud.

Du kan også søge en ledig plads her.

Er du sagsbehandler og har brug for et socialt tilbud?

Hvis du er sagsbehandler og har behov for at komme i kontakt med et socialt tilbud, så kan du enten søge sociale tilbud frem via søgemaskinen eller også kan du søge ledige pladser her.

Indholdsfortegnelse

Sociale tilbud til borgere som har brug for botilbud

Er du sagsbehandler og står overfor opgaven med at sikre passende støtte til en udsat borger?

FindSocialeTilbud.dk kan være din værdifulde ressource i denne proces. Vores platform tilbyder en omfattende oversigt over sociale tilbud og specialiserede støtteforanstaltninger, der er målrettet borgere omfattet af botilbud. Vi stræber efter at lette processen for sagsbehandlere ved at give en klar og opdateret guide til tilgængelige ressourcer og behandlingsmuligheder.

Er du en borger i en sårbar situation, der ønsker at gøre bruge af et botilbud?

Hvis du står overfor udfordringer, som kræver støtte i henhold til servicelovens botilbud, kan du benytte FindSocialeTilbud.dk for at finde relevante sociale tilbud og støtteforanstaltninger. Vi forstår vigtigheden af at få den rette hjælp, og vores platform er designet til at guide dig gennem tilgængelige ressourcer og behandlingsmuligheder.

Hvad er et botilbud?

Et botilbud er en boligform, hvor personer med særlige behov kan få den nødvendige støtte og omsorg i deres dagligdag. Disse behov kan være forårsaget af betydelige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, sociale problemer, misbrug, hjemløshed eller andre komplekse livsomstændigheder. Botilbuddene kan variere i form og funktion og kan være enten midlertidige eller længerevarende afhængigt af beboernes behov.

Typer af botilbud:

 1. Midlertidige botilbud (§ 107):

  • Disse tilbud er designet til personer, der har behov for midlertidig støtte og bolig, typisk i en periode hvor de ikke kan klare sig selvstændigt i egen bolig. Det kan være på grund af akutte kriser, midlertidig funktionsnedsættelse eller i forbindelse med overgang fra hospital eller rehabilitering til egen bolig.
 2. Længerevarende botilbud (§ 108):

  1. Disse tilbud er beregnet til personer med behov for omfattende og vedvarende hjælp, omsorg eller behandling, som ikke kan dækkes gennem andre tilbud. Det er for personer med kroniske lidelser eller varige funktionsnedsættelser, der har brug for en stabil og tryg bolig med adgang til nødvendige støttefunktioner.
 3. Kvindekrisecentre (§ 109):

  • Tilbud til kvinder, der har været udsat for vold, trusler om vold eller lignende kriser i hjemmet. Krisecentrene tilbyder midlertidig bolig og omfattende støtte og vejledning for at hjælpe kvinderne og deres børn med at finde sikkerhed og langsigtede løsninger.
 4. Herberger og forsorgshjem (§ 110):

  • Tilbyder midlertidigt ophold til personer med særlige sociale problemer, som ikke har adgang til en stabil bolig. Dette kan inkludere hjemløse eller personer med misbrugsproblemer. Herberger og forsorgshjem tilbyder også omsorg og støtte med henblik på at hjælpe beboerne til at finde mere permanente boligløsninger.
 5. Botilbud til børn og unge (§ 111):

  • Anbringer børn og unge uden for hjemmet, når forholdene i hjemmet eller barnets egne sociale eller adfærdsmæssige problemer nødvendiggør det. Disse botilbud skal sikre, at børnene og de unge får den nødvendige støtte og omsorg i et trygt miljø, der fremmer deres udvikling og trivsel.
  •  

Formål med botilbud:

Botilbuddene har flere formål, afhængigt af den specifikke type og de behov, de skal opfylde:

 • Omsorg og støtte: Sikre, at beboerne får den nødvendige hjælp til at håndtere deres daglige liv, herunder personlig pleje, husholdningsopgaver, økonomistyring og sociale aktiviteter.
 • Behandling og rehabilitering: Tilbyde adgang til medicinsk og terapeutisk behandling, herunder psykologisk støtte, misbrugsbehandling og fysisk rehabilitering.
 • Social integration: Hjælpe beboerne med at opbygge sociale netværk, deltage i samfundslivet og udvikle færdigheder, der kan føre til større selvstændighed.
 • Tryghed og stabilitet: Give en sikker og stabil bolig, der kan fungere som base for beboernes videre udvikling og trivsel.
 •  

Kommunens ansvar:

Kommunalbestyrelsen har en række ansvarsområder i forbindelse med botilbud:

 • Behovsvurdering og tilpasning: Sikre, at tilbuddene er tilpasset de specifikke behov hos de personer, der skal bo der.
 • Kvalitet og tilsyn: Overvåge, at botilbuddene lever op til de nødvendige kvalitetsstandarder, og føre tilsyn med både offentlige og private leverandører af botilbud.
 • Samtykke og rettigheder: Sikre, at ophold i botilbud sker med beboernes samtykke og respektere deres ret til selvbestemmelse, medmindre der er tale om situationer, hvor magtanvendelse er nødvendig og lovligt.
 •  

Eksempler på botilbud:

 • Plejeboliger for ældre: Boliger til ældre med behov for omfattende pleje og støtte på grund af aldersrelaterede funktionsnedsættelser.
 • Boenheder for personer med handicap: Tilpassede boliger for personer med fysiske eller psykiske handicap, hvor de kan få den nødvendige støtte til at leve et så selvstændigt liv som muligt.
 • Skærmede enheder for personer med psykiske lidelser: Specialiserede boliger for personer med alvorlige psykiske lidelser, der har brug for en høj grad af støtte og sikkerhed.
 •  

Konklusion:

Botilbud er en essentiel del af det sociale sikkerhedsnet i Danmark, designet til at støtte nogle af samfundets mest sårbare borgere. Ved at tilbyde tilpassede boliger og omfattende støtte sikrer botilbuddene, at personer med særlige behov kan leve et værdigt og meningsfuldt liv.

Hvad er et længerevarende botilbud?

Længerevarende botilbud er boligtilbud til personer, der har behov for omfattende og vedvarende støtte på grund af psykiske lidelser, misbrug eller andre komplekse sociale og sundhedsmæssige udfordringer. Disse tilbud er designet til at give stabilitet og tryghed samt hjælpe beboerne med at forbedre deres livskvalitet gennem individuel støtte og vejledning. Her er nogle nøgleaspekter ved længerevarende botilbud:

 1. Målgruppe:

  • Personer med alvorlige psykiske lidelser, kroniske misbrugsproblemer eller andre sociale og sundhedsmæssige udfordringer.
  • Ofte henvendt til dem, der har svært ved at klare sig selv i egen bolig uden omfattende støtte.
 2. Støtte og hjælp:

  • Individuel støtte fra fagpersonale, herunder socialpædagoger, sygeplejersker, psykologer og andre specialister.
  • Hjælp til daglige gøremål som personlig pleje, madlavning, rengøring og økonomi.
 3. Behandlings- og rehabiliteringsindsatser:

  • Adgang til psykiatrisk behandling, misbrugsbehandling, terapi og rehabiliteringsprogrammer.
  • Fokus på at styrke beboernes funktionsevne og fremme selvstændighed.
 4. Social integration:

  • Tilbud om aktiviteter og social støtte for at fremme social integration og reducere isolation.
  • Muligheder for at deltage i fælles aktiviteter og sociale arrangementer.
 5. Individuelle handleplaner:

  • Udarbejdelse af personlige handleplaner i samarbejde med beboeren for at sætte mål og identificere de nødvendige støtteforanstaltninger.
  • Regelmæssig opfølgning og tilpasning af planen efter behov.
 6. Tryghed og stabilitet:

  • Et sikkert og støttende miljø, hvor beboerne kan føle sig trygge og værdsatte.
  • Personalet er tilgængeligt for at håndtere akutte situationer og yde kontinuerlig støtte.
 7. Varighed:

  • Længerevarende botilbud er designet til længerevarende ophold, ofte uden en fastsat slutdato, hvilket giver beboerne mulighed for at blive så længe, som de har behov.
  •  

Disse tilbud spiller en vigtig rolle i at støtte personer med komplekse behov, så de kan opnå en bedre livskvalitet og øget selvstændighed.

Hvad er et midlertidig botilbud?

Et midlertidigt botilbud er en boligform, der tilbydes til personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der har behov for støtte i en begrænset periode. Formålet med midlertidige botilbud er at give beboerne en stabil og sikker bolig, hvor de kan modtage den nødvendige hjælp og omsorg, mens de arbejder på at løse deres problemer eller forbereder sig på en mere permanent boligsituation. Her er nogle centrale aspekter ved midlertidige botilbud:

Målgruppe

Midlertidige botilbud er rettet mod personer, der midlertidigt ikke kan klare sig selv i egen bolig. Dette kan inkludere:

 • Personer med akutte psykiske kriser eller midlertidige funktionsnedsættelser.
 • Personer, der er i overgang fra hospital eller rehabilitering og har brug for midlertidig støtte, før de kan vende tilbage til egen bolig.
 • Personer med sociale problemer som hjemløshed eller misbrug, der har brug for en stabil bolig og støtte til at finde en mere permanent løsning.

Indhold og ydelser

Midlertidige botilbud skal tilbyde:

 1. Bolig: En tryg og stabil midlertidig bolig, hvor beboerne kan føle sig sikre og hjemme.
 2. Støtte og omsorg: Hjælp til daglige gøremål, personlig pleje, medicinadministration, økonomistyring og andre praktiske opgaver.
 3. Behandling og rehabilitering: Adgang til relevant medicinsk, psykologisk og social behandling, samt støtte til rehabilitering.
 4. Udvikling og forberedelse: Hjælp til at udvikle færdigheder og forberede beboerne på en mere permanent boligform eller tilbagevenden til egen bolig.

Kommunens ansvar

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at tilbyde og finansiere midlertidige botilbud. Dette indebærer:

 • Behovsvurdering: Kommunen skal vurdere behovet for et midlertidigt botilbud og sikre, at det tilbudte boligtilbud er tilpasset den enkeltes specifikke behov.
 • Kvalitetssikring: Kommunen skal sikre, at tilbuddene lever op til nødvendige kvalitetsstandarder og tilpasser sig beboernes behov.
 • Opfølgning og justering: Der skal være en løbende evaluering og tilpasning af de tilbudte boliger og ydelser for at sikre, at de fortsat matcher beboernes behov.

Varighed

Opholdet i et midlertidigt botilbud er designet til at være en overgangsløsning. Varigheden afhænger af den enkelte beboers behov og situation, og målet er at støtte beboeren, indtil vedkommende kan overgå til en mere permanent bolig eller tilbage til egen bolig med passende støtteforanstaltninger.

Eksempler på midlertidige botilbud

 • Krisecentre: For personer i akutte kriser, såsom psykiske kriser eller vold i hjemmet.
 • Rehabiliteringscentre: For personer, der har gennemgået behandling og har brug for midlertidig støtte, før de kan vende tilbage til egen bolig.
 • Midtvejsboliger: For personer, der er på vej fra en institutionel indstilling til selvstændig bolig, men stadig har brug for støtte i overgangsperioden.

Midlertidige botilbud spiller en vigtig rolle i at give mennesker en midlertidig stabil og støttende bolig, hvor de kan få den nødvendige hjælp til at komme videre i deres liv og forberede sig på en mere permanent boligsituation.

 

Hvad er et kvindekrisecenter?

Et kvindekrisecenter er et midlertidigt opholdssted for kvinder, der har været udsat for vold, trusler om vold eller andre former for krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Formålet med krisecentret er at give kvinderne og deres eventuelle børn et sikkert og trygt sted at bo, samtidig med at de modtager den nødvendige støtte og vejledning til at komme videre i deres liv. Her er en nærmere beskrivelse af, hvad et kvindekrisecenter er og hvad det tilbyder:

Formål

Kvindekrisecentre har til formål at:

 1. Sikre tryghed og sikkerhed: Giver kvinder og deres børn en beskyttet bolig væk fra vold og trusler.
 2. Støtte og vejledning: Tilbyder psykologisk og social støtte, som hjælper kvinderne med at bearbejde deres oplevelser og planlægge deres fremtid.
 3. Hjælpe med genopbygning: Hjælper kvinderne med at genopbygge deres liv, inklusive hjælp til praktiske forhold som bolig, arbejde og økonomi.

Målgruppe

Kvindekrisecentre er henvendt til:

 • Kvinder, der har været udsat for fysisk, psykisk, eller seksuel vold.
 • Kvinder, der oplever trusler om vold.
 • Kvinder i andre former for krise på grund af familiære eller samlivsmæssige forhold.
 • Deres medfølgende børn, som også kan have behov for beskyttelse og støtte.

Tilbud og ydelser

Kvindekrisecentre tilbyder en række ydelser, herunder:

 1. Midlertidig bolig: Sikker og tryg bolig til kvinder og deres børn.
 2. Psykologisk støtte: Samtaler med psykologer eller terapeuter for at bearbejde traumer og kriseoplevelser.
 3. Socialrådgivning: Hjælp til at navigere i systemet, herunder bolig, økonomi, og juridiske forhold.
 4. Gruppeterapi og støtte: Mulighed for at deltage i gruppesamtaler med andre kvinder i lignende situationer.
 5. Aktiviteter og undervisning: Tilbud om forskellige aktiviteter og undervisning, der kan styrke kvindernes færdigheder og selvtillid.
 6. Børnestøtte: Særlig opmærksomhed og støtte til medfølgende børn, herunder pædagogisk støtte og aktiviteter.

Anonymitet og sikkerhed

Kvindekrisecentre tilbyder anonymitet og har ofte hemmelige adresser for at sikre beboernes sikkerhed. Personalet er uddannet til at håndtere krisesituationer og kan give den nødvendige beskyttelse og støtte.

Adgang til kvindekrisecentre

Kvinder kan få adgang til et krisecenter ved:

 • Henvendelse direkte til centret: Mange krisecentre har døgnåbent og kan kontaktes direkte.
 • Kontakt gennem myndigheder: Politiet, socialforvaltningen, læger eller andre myndigheder kan henvise kvinder til et krisecenter.
 • Hotlines: Der findes krisecentre og organisationer med døgnåbne telefonlinjer, hvor kvinder kan få rådgivning og hjælp til at finde et krisecenter.

Lovgivning

Kvindekrisecentre er reguleret under § 109 i Serviceloven, som sikrer, at kommunerne har ansvaret for at tilbyde og finansiere disse midlertidige opholdssteder. Loven fastslår også, at kvinderne skal have tilbudt støtte og vejledning under deres ophold samt hjælp til fremtidige boligforhold.

Organisationer og ressourcer

Flere organisationer arbejder med at drive kvindekrisecentre og støtte kvinder i krise, herunder:

 • LOKK (Landsorganisationen af Kvindekrisecentre): En paraplyorganisation for krisecentre i Danmark.
 • Mødrehjælpen: Tilbyder rådgivning og støtte til kvinder og børnefamilier.
 • Danner: Driver krisecentre og tilbyder rådgivning og støtte til kvinder udsat for vold.

Ved at benytte sig af et kvindekrisecenter kan kvinder og deres børn få den nødvendige beskyttelse, støtte og vejledning til at bearbejde deres oplevelser og finde en vej videre mod et sikrere og bedre liv. 

Hvad er herberger og forsorgshjem?

Et herberg og forsorgshjem er midlertidige boligtilbud for personer med særlige sociale problemer, såsom hjemløshed, misbrug eller andre udfordringer, der gør det vanskeligt for dem at opholde sig i egen bolig. Formålet med herberger og forsorgshjem er at give disse personer en sikker og midlertidig bolig, samtidig med at de får adgang til støtte og hjælp til at forbedre deres situation og finde mere permanente boligløsninger. Her er en nærmere beskrivelse af, hvad herberger og forsorgshjem er og hvad de tilbyder:

Formål

Herberger og forsorgshjem har til formål at:

 1. Sikre midlertidig bolig: Give personer med akutte boligbehov en midlertidig og sikker bolig.
 2. Tilbyde omsorg og støtte: Yde nødvendig omsorg og støtte til at håndtere sociale problemer og forbedre livssituationen.
 3. Støtte til genopbygning: Hjælpe beboerne med at finde varige løsninger, såsom permanent bolig og social reintegration.

Målgruppe

Herberger og forsorgshjem er henvendt til:

 • Personer, der er hjemløse eller står i umiddelbar fare for at blive hjemløse.
 • Personer med misbrugsproblemer, der har brug for støtte til at finde stabilitet og behandling.
 • Personer med psykiske lidelser, der har behov for et midlertidigt opholdssted, mens de får behandling.
 • Andre personer med sociale problemer, der gør det svært at opholde sig i egen bolig uden støtte.

Tilbud og ydelser

Herberger og forsorgshjem tilbyder en række ydelser, herunder:

 1. Midlertidig bolig: En tryg og stabil midlertidig bolig for personer med akutte behov.
 2. Omsorg og støtte: Hjælp til daglige gøremål, personlig pleje, sundhedspleje og praktiske opgaver.
 3. Socialrådgivning: Rådgivning og vejledning i forhold til bolig, økonomi, arbejde og andre sociale problemstillinger.
 4. Misbrugsbehandling: Adgang til behandling og støtte for personer med misbrugsproblemer.
 5. Aktiviteter og fællesskab: Mulighed for at deltage i aktiviteter og opbygge sociale netværk, der kan støtte den enkeltes udvikling og reintegration.

Lovgivning

Herberger og forsorgshjem er reguleret under § 110 i Serviceloven. Ifølge denne paragraf har kommunerne pligt til at tilbyde midlertidige ophold i herberger og forsorgshjem til personer med særlige sociale problemer, der har behov for en bolig i en periode.

§ 110: Herberger og forsorgshjem

Stk. 1: “Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i herberger og forsorgshjem til personer med særlige sociale problemer, der ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for et botilbud for en periode.”

Stk. 2: “Kommunalbestyrelsen skal sikre, at opholdet ledsages af den nødvendige omsorg og støtte, og at der arbejdes på at finde en mere permanent bolig- og støtteordning til den pågældende person.”

Praktisk betydning

Disse bestemmelser sikrer, at personer med akutte boligproblemer og sociale udfordringer får adgang til midlertidig bolig og nødvendig støtte. Kommunen har ansvar for at tilbyde disse ydelser og for at arbejde på at finde varige løsninger, der kan hjælpe beboerne med at stabilisere deres livssituation og opnå større selvstændighed.

Adgang til herberger og forsorgshjem

Personer kan få adgang til et herberg eller forsorgshjem ved:

 • Direkte henvendelse: Mange herberger og forsorgshjem har døgnåbent og kan kontaktes direkte.
 • Henvisning fra myndigheder: Kommunale sagsbehandlere, socialrådgivere, eller sundhedspersonale kan henvise personer til et herberg eller forsorgshjem.
 • Hotlines og krisecentre: Nogle organisationer tilbyder hotlines, hvor personer kan få hjælp til at finde et herberg eller forsorgshjem.

Ressourcer og yderligere information

 • Kommunens hjemmeside: Information om lokale herberger og forsorgshjem.
 • Borger.dk: Generel information om sociale tilbud og støtteordninger.
 • Socialstyrelsen.dk: Information om lovgivning og støtteordninger for personer med særlige sociale problemer.

Ved at benytte sig af disse ressourcer kan personer med akutte boligbehov og sociale udfordringer få den nødvendige hjælp og støtte til at komme videre i deres liv.

Hvad er et botilbud til børn og unge?

Et botilbud til børn og unge er en boligform designet til at give tryghed, omsorg og støtte til børn og unge, der af forskellige årsager ikke kan bo hjemme hos deres forældre. Disse årsager kan inkludere vanskeligheder i hjemmet, adfærdsmæssige problemer, psykiske lidelser eller andre sociale udfordringer. Formålet med botilbuddene er at sikre, at børnene og de unge får en stabil og støttende ramme, der fremmer deres trivsel og udvikling.

Formål med botilbud til børn og unge

Botilbuddene har til formål at:

 1. Sikre tryghed og stabilitet: Give børn og unge et sikkert sted at bo, hvor de kan føle sig trygge og hjemme.
 2. Støtte og vejledning: Tilbyde nødvendig psykosocial støtte og vejledning for at hjælpe børnene og de unge med at håndtere deres problemer og udvikle sig positivt.
 3. Fremme udvikling: Støtte børnene og de unge i deres personlige og sociale udvikling gennem strukturerede aktiviteter og pædagogiske tiltag.

Målgruppe

Botilbud til børn og unge er henvendt til:

 • – Børn og unge, der har behov for ophold uden for hjemmet på grund af forholdene i hjemmet, såsom misbrug, vold, omsorgssvigt eller andre problematiske forhold.
 • – Børn og unge med adfærdsmæssige eller sociale problemer, der gør det nødvendigt med en støttende og struktureret boligform.
 • – Børn og unge med psykiske lidelser, der kræver særlig behandling og støtte i en beskyttet bolig.

Tilbud og ydelser

Botilbuddene tilbyder en række ydelser, herunder:

 1. Midlertidig eller længerevarende bolig: En tryg og stabil bolig, hvor børnene og de unge kan bo midlertidigt eller i en længere periode, afhængig af deres behov.
 2. Pædagogisk støtte: Individuel og gruppebaseret pædagogisk støtte til at fremme trivsel, læring og udvikling.
 3. Psykosocial støtte: Adgang til psykologer, terapeuter og socialrådgivere, der kan hjælpe med at bearbejde traumer og håndtere psykiske problemer.
 4. Aktiviteter og undervisning: Strukturerede aktiviteter, der støtter børnene og de unges sociale og personlige udvikling, samt hjælp med skolearbejde og uddannelse.
 5. Familiearbejde: Støtte til at bevare eller genoprette kontakten med familien, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt.

Lovgivning

Botilbud til børn og unge er reguleret under § 111 i Serviceloven. Ifølge denne paragraf har kommunerne pligt til at tilbyde disse opholdssteder og sikre, at børnene og de unge får den nødvendige støtte og behandling.

§ 111: Botilbud til børn og unge

Stk. 1: “Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer til børn og unge, der har behov for ophold uden for hjemmet på grund af forholdene i hjemmet, eller fordi de har særlige sociale eller adfærdsmæssige problemer.”

Stk. 2: “Kommunalbestyrelsen skal sikre, at opholdet ledsages af den nødvendige støtte og behandling, så barnet eller den unge får mulighed for at udvikle sig i et trygt miljø.”

Stk. 3: “Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med de børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, for at sikre, at de trives, og at de får den nødvendige omsorg og støtte.”

Praktisk betydning

Disse bestemmelser sikrer, at børn og unge, der ikke kan bo hjemme, får adgang til passende boligtilbud og den nødvendige støtte for at kunne trives og udvikle sig. Her er nogle af de vigtigste punkter:

 1. Sikker og stabil bolig: Børn og unge får en tryg og stabil bolig, hvor de kan føle sig hjemme.
 2. Omsorg og støtte: Børnene og de unge får hjælp til deres daglige behov, personlig pleje, skolegang og sociale aktiviteter.
 3. Pædagogisk og psykosocial støtte: Børnene og de unge får adgang til professionel støtte og behandling for at håndtere deres problemer og fremme deres udvikling.

Implementering

Kommunerne har ansvar for at implementere disse bestemmelser og sikre, at der er tilstrækkelige ressourcer og kapaciteter til at håndtere behovene for botilbud til børn og unge. Dette indebærer:

 • – At have tilgængelige faciliteter, der opfylder kravene til midlertidig eller længerevarende bolig.
 • – At sikre tilstrækkeligt kvalificeret personale, der kan yde den nødvendige pædagogiske og psykosociale støtte.
 • – At føre tilsyn med de børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, for at sikre deres trivsel og udvikling.
 •  

Ved at følge disse retningslinjer sikrer kommunalbestyrelsen, at børn og unge, der har behov for ophold uden for hjemmet, får den nødvendige støtte og omsorg til at trives og udvikle sig positivt.

Serviceloven om midlertidige botilbud § 107

§ 107 i Serviceloven omhandler midlertidige botilbud til personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Her er en uddybning af indholdet og betydningen af denne paragraf:

Formål

Formålet med § 107 er at tilbyde midlertidige boligforhold til personer, der har brug for støtte og hjælp i en periode, hvor de ikke kan klare sig selv i en almindelig bolig. Disse tilbud er designet til at give en tryg og stabil ramme, hvor beboerne kan modtage nødvendig støtte og forberede sig på en mere permanent boligform eller tilbagevenden til egen bolig.

Målgruppe

Målgruppen for § 107 omfatter personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der midlertidigt ikke kan klare sig i egen bolig. Det kan være:

 • Personer med psykiske lidelser, som har brug for stabilisering og behandling.
 • Personer med fysiske handicaps, der midlertidigt har brug for mere omfattende hjælp.
 • Personer med sociale problemer, som f.eks. hjemløshed eller misbrug, der har brug for midlertidig bolig og støtte.

Indhold af tilbuddet

Midlertidige botilbud under § 107 skal tilbyde følgende:

 1. Bolig: En midlertidig bolig, hvor beboerne kan føle sig trygge og få ro til at arbejde på deres udfordringer.
 2. Støtte: Praktisk og personlig støtte, der kan hjælpe beboerne med daglige gøremål, sundhedspleje, økonomistyring og sociale aktiviteter.
 3. Behandling og rehabilitering: Adgang til relevant behandling og rehabilitering, herunder psykologisk støtte, medicinsk behandling, og hjælp til genoptræning.
 4. Udviklingsmuligheder: Hjælp til at udvikle og vedligeholde færdigheder, der kan føre til en mere permanent boligsituation eller forbedret livskvalitet.

Kommunens ansvar

Kommunen har ansvaret for at tilbyde og finansiere disse midlertidige botilbud. Kommunen skal vurdere behovet for et sådant tilbud og sikre, at der er passende boliger og støtte til rådighed for de borgere, der har behov for det.

Individuel handleplan

For hver beboer i et midlertidigt botilbud skal der udarbejdes en individuel handleplan, som beskriver de konkrete mål og den støtte, der skal gives. Handleplanen skal udarbejdes i samarbejde med beboeren og eventuelt deres pårørende og revideres regelmæssigt for at sikre, at den fortsat matcher beboerens behov.

Varighed

Midlertidige botilbud under § 107 er beregnet til at være en overgangsløsning, hvor opholdets varighed afhænger af den enkelte beboers behov og situation. Formålet er at støtte beboeren indtil de kan overgå til en mere permanent bolig eller tilbage til egen bolig med passende støtteforanstaltninger.

Eksempler på midlertidige botilbud

Midlertidige botilbud kan variere i form og størrelse, men kan inkludere:

 • Kriseresidencer for personer med akutte psykiske kriser.
 • Rehabiliteringscentre for personer, der har gennemgået behandling for misbrug.
 • Midlertidige boliger for personer, der venter på en permanent bolig.

Lovtekst

Den præcise lovtekst for § 107 i Serviceloven lyder som følger:

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for sådanne ophold for en periode.

Denne paragraf sikrer, at personer med midlertidige behov får adgang til nødvendige og passende botilbud, som kan give dem den stabilitet og støtte, de har brug for i en overgangsperiode.

 

Beskrivelse af serviceloven om botilbud § 107 Stk. 1-2

Stk. 1:

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidige ophold i boformer til personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for sådanne ophold i en periode.

Stk. 2:

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at tilbuddene efter stk. 1 svarer til behovet hos de personer, der skal tilbydes ophold.

Dette stykke understreger kommunalbestyrelsens ansvar for at sikre, at de midlertidige botilbud, som tilbydes under § 107, er tilpasset de specifikke behov hos de personer, der skal bo der. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal vurdere og forstå de individuelle behov hos de personer, som har brug for midlertidige botilbud, og sørge for, at de tilbudte boliger og den tilknyttede støtte er passende og tilstrækkelige.

Nøgleelementer i stk. 2:

 1. Behovsvurdering: Kommunalbestyrelsen skal foretage en grundig vurdering af hver enkelt persons behov for at sikre, at de modtager den rette type og mængde af støtte og hjælp i det midlertidige botilbud.

 2. Tilpasning: Tilbuddene skal tilpasses de specifikke krav og situationer hos de personer, der har brug for dem. Dette kan omfatte fysisk tilgængelighed for personer med fysiske handicaps, psykologisk og medicinsk støtte for personer med psykiske lidelser, eller særlige sociale foranstaltninger for personer med sociale problemer.

 3. Kvalitet: Kommunalbestyrelsen skal sikre, at de midlertidige botilbud lever op til de nødvendige kvalitetsstandarder, så beboerne får en anstændig bolig og relevant støtte, der hjælper dem i deres midlertidige situation.

 4. Løbende evaluering: Der bør være en løbende evaluering og justering af de tilbudte boliger og ydelser for at sikre, at de fortsat matcher beboernes behov, som kan ændre sig over tid.

Ved at sikre, at de midlertidige botilbud er nøje tilpasset beboernes behov, arbejder kommunalbestyrelsen på at skabe en stabil og støttende ramme, der kan hjælpe individer med at håndtere deres udfordringer og arbejde hen imod en mere permanent og selvstændig boligsituation.

Serviceloven om længerevarende botilbud § 108

§ 108 i Serviceloven omhandler længerevarende botilbud til personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Her er en uddybning af indholdet og betydningen af denne paragraf:

Formål

Formålet med § 108 er at sikre, at personer med omfattende og vedvarende behov for støtte og hjælp kan få adgang til et længerevarende botilbud, der kan imødekomme deres behov for omsorg, tryghed og udvikling. Disse botilbud er designet til at give beboerne en stabil og permanent bolig, samtidig med at de modtager den nødvendige støtte i hverdagen.

Målgruppe

Paragraffen retter sig mod personer, der har betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det kan være personer med kroniske psykiske lidelser, svære fysiske handicaps, eller personer med komplekse sociale problemer, som f.eks. langvarig hjemløshed eller misbrug.

Indhold af tilbuddet

Længerevarende botilbud under § 108 skal tilbyde følgende:

 1. Bolig: En permanent eller længerevarende bolig, hvor beboerne kan føle sig trygge og hjemme.
 2. Støtte: Omfattende hjælp og støtte i dagligdagen, som kan omfatte hjælp til personlig pleje, medicinadministration, praktiske opgaver i hjemmet, økonomistyring og sociale aktiviteter.
 3. Omsorg: Personalet i botilbuddene skal kunne yde omsorg og støtte, der tager hensyn til den enkelte beboers behov og ønsker.
 4. Udvikling: Tilbuddene skal støtte beboerne i at udvikle og vedligeholde deres færdigheder og muligheder for at leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.

Kommunens ansvar

Kommunen har ansvaret for at tilbyde og finansiere disse længerevarende botilbud. Det betyder, at kommunen skal vurdere behovet for et sådant tilbud og sikre, at der er passende boliger og støtte til rådighed for de borgere, der har brug for det.

Individuel handleplan

For hver beboer i et længerevarende botilbud skal der udarbejdes en individuel handleplan, som beskriver de konkrete mål og den støtte, der skal gives. Handleplanen skal udarbejdes i samarbejde med beboeren og eventuelt deres pårørende og revideres regelmæssigt for at sikre, at den fortsat matcher beboerens behov.

Eksempler på længerevarende botilbud

Længerevarende botilbud kan variere i form og størrelse, men kan inkludere:

 • Plejeboliger for personer med handicap eller psykiske lidelser.
 • Botilbud for personer med demens.
 • Skærmede enheder for personer med svære psykiske lidelser.

Lovtekst

Den præcise lovtekst for § 108 i Serviceloven lyder som følger:

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i længerevarende botilbud til personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for omfattende hjælp, omsorg eller behandling, som ikke kan dækkes gennem andre tilbud.

Denne paragraf sikrer, at personer med omfattende behov får adgang til nødvendige og passende botilbud, som kan give dem stabilitet og støtte i hverdagen.

Serviceloven om botilbud § 108, stk. 2-7:

Stk. 2:

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at tilbuddene efter stk. 1 svarer til behovet hos de personer, der skal tilbydes ophold.

Dette betyder, at kommunalbestyrelsen har ansvaret for at sikre, at de længerevarende botilbud matcher de specifikke behov hos de personer, der bor der. Tilbuddene skal være tilpasset den enkeltes behov for støtte og hjælp, så de får den nødvendige omsorg og behandling.

Stk. 3:

Ophold i længerevarende botilbud efter stk. 1 kan ikke finde sted uden samtykke fra den person, der skal have opholdet.

Her fremhæves det, at personer ikke kan tvinges til at bo i et længerevarende botilbud. Opholdet skal ske på frivillig basis og med samtykke fra den enkelte person, hvilket sikrer respekt for personens selvbestemmelse og ret til at træffe egne valg.

Stk. 4:

Hvis en person, der er fyldt 15 år, ikke ønsker at give sit samtykke til opholdet, og kommunalbestyrelsen vurderer, at det er absolut nødvendigt for at yde den nødvendige hjælp og omsorg, kan kommunalbestyrelsen tilbyde opholdet efter reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.

Dette stykke omhandler situationer, hvor en person over 15 år nægter at give samtykke til ophold i et længerevarende botilbud, men hvor kommunalbestyrelsen vurderer, at det er nødvendigt for at yde den nødvendige hjælp og omsorg. I sådanne tilfælde kan kommunalbestyrelsen anvende reglerne om magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten for at sikre personens tarv og velfærd.

Stk. 5:

Kommunalbestyrelsen skal ved indgåelse af aftaler med private leverandører om udførelse af opgaver efter stk. 1 sikre, at leverandørerne lever op til de kvalitetskrav, der gælder for opgaven.

Dette stykke sikrer, at når kommunalbestyrelsen indgår aftaler med private leverandører om at levere længerevarende botilbud, skal de sikre, at leverandørerne opfylder de nødvendige kvalitetskrav. Dette sikrer, at borgerne får den høje standard af omsorg og støtte, de har krav på.

Stk. 6:

Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med, at de private leverandører, som de indgår aftaler med, lever op til de kvalitetskrav, der gælder for opgaven.

Dette stykke forpligter kommunalbestyrelsen til at føre tilsyn med de private leverandører for at sikre, at de lever op til de aftalte kvalitetskrav. Dette tilsyn er afgørende for at sikre kontinuerlig kvalitet og sikkerhed i de ydelser, der leveres til borgerne.

Stk. 7:

Social- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om kvalitetskrav og tilsyn med private leverandører.

Her angives det, at social- og indenrigsministeren har beføjelse til at fastsætte de specifikke regler for kvalitetskrav og tilsyn med private leverandører. Dette giver en central myndighed mulighed for at sikre ensartede standarder og tilsynspraksis på tværs af kommuner.

Disse bestemmelser i § 108 sikrer, at længerevarende botilbud ikke kun er passende og tilpasset den enkeltes behov, men også at kvaliteten af ydelserne overvåges og opretholdes, uanset om de leveres af offentlige eller private aktører.

Serviceloven om kvindekrisecentre § 109

Serviceloven indeholder specifikke bestemmelser om kvindekrisecentre under § 109. Her er en gennemgang af, hvad serviceloven siger om kvindekrisecentre:

§ 109: Kvindekrisecentre

Stk. 1:

“Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i krisecentre til kvinder, der har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold.”

Dette stykke fastslår kommunalbestyrelsens pligt til at tilbyde midlertidige opholdssteder for kvinder, som har oplevet vold eller trusler om vold, eller som befinder sig i en tilsvarende krisesituation i forhold til deres familie- eller samlivsforhold. Formålet er at sikre, at disse kvinder og deres eventuelle børn har et sikkert sted at opholde sig midlertidigt.

Stk. 2:

“Kommunalbestyrelsen skal sikre, at kvinder i krisecentre får tilbudt støtte og vejledning, som tager sigte på at løse de problemer, der har medført opholdet, samt støtte og vejledning i forhold til fremtidige boligforhold.”

Dette stykke angiver, at kommunalbestyrelsen også har ansvar for at sikre, at kvinder, der opholder sig på krisecentre, modtager nødvendig støtte og vejledning. Denne støtte skal fokusere på at løse de problemer, der har ført til opholdet på krisecentret, og også hjælpe kvinderne med at finde fremtidige boligmuligheder.

Stk. 3:

“Kommunalbestyrelsen skal sikre, at kvinderne og deres medfølgende børn i krisecentrene får tilbudt den nødvendige psykosociale støtte og behandling under opholdet i krisecentret.”

Her specificeres det, at kommunalbestyrelsen skal sikre, at både kvinderne og deres medfølgende børn modtager den nødvendige psykosociale støtte og behandling, mens de opholder sig på krisecentret. Dette inkluderer både individuel og gruppebaseret støtte, der kan hjælpe med at håndtere de psykologiske og sociale konsekvenser af deres oplevelser.

Praktisk betydning

Disse bestemmelser i serviceloven sikrer, at kvinder, der har været udsat for vold eller trusler om vold, har adgang til beskyttelse, midlertidig bolig og omfattende støtte. Lovgivningen pålægger kommunerne en klar forpligtelse til at tilbyde disse tjenester og til at sikre, at kvinderne og deres børn får den hjælp, de har brug for, til at komme videre med deres liv i sikkerhed og med mulighed for at genopbygge deres tilværelse.

Yderligere ressourcer

For mere information om lovgivningen og hvordan den implementeres, kan man besøge:

 • Retsinformation.dk: Serviceloven
 • Socialstyrelsen.dk: Information om sociale tilbud og støtteordninger
 • LOKK (Landsorganisationen af Kvindekrisecentre): Tilbyder information og støtte til krisecentre og kvinder i krise

Disse kilder kan give yderligere indsigt i rettigheder, støtteordninger og procedurer i forbindelse med kvindekrisecentre.

 

Serviceloven om herberger og forsorgshjem § 110

Serviceloven § 110: herberger og forsorgshjem

Stk. 1:

“Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i herberger og forsorgshjem til personer med særlige sociale problemer, der ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for et botilbud for en periode.”

Dette stykke fastlægger kommunalbestyrelsens ansvar for at tilbyde midlertidige ophold i herberger og forsorgshjem til personer, der står i en særlig social udsat situation. Det dækker personer, der ikke har adgang til eller ikke kan opholde sig i deres egen bolig på grund af forskellige sociale problemer. Formålet er at sikre, at disse personer får et midlertidigt sted at bo, hvor de kan få den nødvendige støtte i en periode.

Stk. 2:

“Kommunalbestyrelsen skal sikre, at opholdet ledsages af den nødvendige omsorg og støtte, og at der arbejdes på at finde en mere permanent bolig- og støtteordning til den pågældende person.”

Dette stykke specificerer, at kommunalbestyrelsen ikke kun skal tilbyde midlertidig bolig, men også sikre, at beboerne får den nødvendige omsorg og støtte under deres ophold. Derudover skal der aktivt arbejdes på at finde mere permanente løsninger, både med hensyn til bolig og støtteordninger, for at hjælpe beboerne med at stabilisere deres livssituation og opnå en langsigtet bedring.

Praktisk betydning

Disse bestemmelser sikrer, at personer med særlige sociale problemer får adgang til midlertidige boliger, hvor de kan modtage nødvendig støtte og omsorg. Her er nogle af de vigtigste punkter:

 1. Midlertidigt ophold: Personer med sociale problemer får et sted at bo i en periode, hvor de ikke kan opholde sig i egen bolig.
 2. Omsorg og støtte: Beboerne får hjælp til daglige gøremål, personlig pleje, sundhedspleje, og andre former for støtte, der er nødvendige for deres trivsel.
 3. Langsigtede løsninger: Der arbejdes aktivt på at finde mere permanente boliger og støtteordninger, så beboerne kan opnå en stabil og varig forbedring af deres livssituation.

Målgruppe

§ 110 henvender sig til personer med særlige sociale problemer, hvilket kan omfatte:

 • Hjemløse personer.
 • Personer med misbrugsproblemer.
 • Personer med psykiske lidelser.
 • Andre personer, der står i en vanskelig social situation og ikke kan opholde sig i egen bolig.

Implementering

Kommunerne har pligt til at implementere disse bestemmelser og sikre, at der er tilstrækkelige ressourcer og kapaciteter til at håndtere behovene for midlertidige ophold i herberger og forsorgshjem. Dette indebærer:

 • At have tilgængelige faciliteter, der opfylder kravene til midlertidig bolig.
 • At sikre tilstrækkeligt kvalificeret personale, der kan yde den nødvendige omsorg og støtte.
 • At arbejde på tværs af sektorer for at finde langsigtede boligløsninger og støtteordninger for beboerne.

Ved at følge disse retningslinjer sikrer kommunalbestyrelsen, at personer med særlige sociale problemer får den nødvendige støtte til at komme videre i deres liv og finde varige løsninger på deres bolig- og støttebehov.

Serviceloven om botilbud til børn og unge § 111

Stk. 1:

“Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer til børn og unge, der har behov for ophold uden for hjemmet på grund af forholdene i hjemmet, eller fordi de har særlige sociale eller adfærdsmæssige problemer.”

Dette stykke fastlægger kommunalbestyrelsens ansvar for at tilbyde ophold i passende boformer til børn og unge, der ikke kan bo hjemme på grund af udfordringer i hjemmet eller deres egne sociale og adfærdsmæssige problemer. Formålet er at sikre, at disse børn og unge får en tryg og stabil bolig, hvor de kan få den nødvendige støtte og omsorg i en periode.

Stk. 2:

“Kommunalbestyrelsen skal sikre, at opholdet ledsages af den nødvendige støtte og behandling, så barnet eller den unge får mulighed for at udvikle sig i et trygt miljø.”

Dette stykke specificerer, at kommunalbestyrelsen ikke kun skal tilbyde en bolig, men også sikre, at børnene og de unge modtager den nødvendige støtte og behandling under deres ophold. Dette skal ske med henblik på at skabe et trygt miljø, der fremmer deres trivsel og udvikling.

Stk. 3:

“Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med de børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, for at sikre, at de trives, og at de får den nødvendige omsorg og støtte.”

Dette stykke angiver, at kommunalbestyrelsen har en pligt til at føre tilsyn med de børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Formålet med tilsynet er at sikre, at de trives, og at de modtager den nødvendige omsorg og støtte.

Praktisk betydning

Disse bestemmelser sikrer, at børn og unge, der ikke kan bo hjemme, får adgang til passende boligtilbud og den nødvendige støtte og behandling for at kunne trives og udvikle sig positivt. Her er nogle af de vigtigste punkter:

 1. Tryg og stabil bolig: Børn og unge får en tryg og stabil bolig, hvor de kan bo midlertidigt eller i en længere periode, afhængig af deres behov.
 2. Omsorg og støtte: Børnene og de unge får hjælp til daglige behov, personlig pleje, skolegang, og sociale aktiviteter.
 3. Pædagogisk og psykosocial støtte: Børnene og de unge får adgang til professionel støtte og behandling for at håndtere deres problemer og fremme deres udvikling.
 4. Tilsyn: Kommunen skal føre tilsyn med anbragte børn og unge for at sikre deres trivsel og rette støtte.
 

Målgruppe

§ 111 henvender sig til børn og unge, der har behov for ophold uden for hjemmet, hvilket kan omfatte:

 • Børn og unge, der har behov for ophold uden for hjemmet på grund af forholdene i hjemmet, såsom misbrug, vold, omsorgssvigt eller andre problematiske forhold.
 • Børn og unge med adfærdsmæssige eller sociale problemer, der gør det nødvendigt med en støttende og struktureret boligform.
 • Børn og unge med psykiske lidelser, der kræver særlig behandling og støtte i en beskyttet bolig.
 •  

Implementering

Kommunerne har pligt til at implementere disse bestemmelser og sikre, at der er tilstrækkelige ressourcer og kapaciteter til at håndtere behovene for botilbud til børn og unge. Dette indebærer:

 • At have tilgængelige faciliteter, der opfylder kravene til midlertidig eller længerevarende bolig.
 • At sikre tilstrækkeligt kvalificeret personale, der kan yde den nødvendige pædagogiske og psykosociale støtte.
 • At føre tilsyn med de børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, for at sikre deres trivsel og udvikling.
 •  

Ved at følge disse retningslinjer sikrer kommunalbestyrelsen, at børn og unge, der har behov for ophold uden for hjemmet, får den nødvendige støtte og omsorg til at trives og udvikle sig positivt.

Hvem er servicelovens botilbud henvendt til?

Servicelovens botilbud er henvendt til personer med særlige behov, der har brug for støtte og hjælp i deres dagligdag. Disse personer kan have forskellige typer af udfordringer, der gør det nødvendigt med en særlig boligform, hvor de kan få den nødvendige omsorg og støtte. Her er de primære målgrupper for servicelovens botilbud:

1. Personer med betydeligt nedsat fysisk funktionsevne

 • Mennesker, der har fysiske handicap, som gør det svært eller umuligt for dem at klare sig i en almindelig bolig uden omfattende støtte.

2. Personer med betydeligt nedsat psykisk funktionsevne

 • Mennesker med psykiske lidelser, som skizofreni, bipolar lidelse, svær depression eller angst, der har behov for særlig støtte og tilpassede boligforhold.

3. Personer med særlige sociale problemer

 • Mennesker, der står i vanskelige sociale situationer, såsom hjemløshed, misbrug, eller andre sociale problemer, der kræver støtte i en midlertidig eller længerevarende bolig.

4. Kvinder udsat for vold eller trusler om vold

 • Kvinder, der har været udsat for vold, trusler om vold eller lignende krisesituationer i relation til familie- eller samlivsforhold, og som har behov for et midlertidigt og sikkert ophold.

5. Børn og unge med særlige behov

 • Børn og unge, der har brug for ophold uden for hjemmet på grund af forholdene i hjemmet eller på grund af egne sociale eller adfærdsmæssige problemer.

6. Personer med behov for midlertidig rehabilitering eller kriseintervention

 • Mennesker, der har behov for midlertidig støtte, såsom rehabilitering efter sygdom eller kriseintervention i akutte situationer.

Botilbudstyper efter serviceloven

 1. Midlertidige botilbud (§ 107):

  • Til personer med midlertidigt behov for støtte og bolig på grund af akut opståede problemer eller i overgangsperioder.
 2. Længerevarende botilbud (§ 108):

  • Til personer med vedvarende og omfattende behov for støtte, der ikke kan dækkes af andre boligformer.
 3. Kvindekrisecentre (§ 109):

  • Til kvinder, der har været udsat for vold eller trusler om vold, og deres børn, der har behov for et midlertidigt sikkert ophold.
 4. Herberger og forsorgshjem (§ 110):

  • Til personer med særlige sociale problemer, der midlertidigt ikke kan opholde sig i egen bolig og har behov for omsorg og støtte.
 5. Botilbud til børn og unge (§ 111):

  • Til børn og unge, der har behov for ophold uden for hjemmet på grund af forholdene i hjemmet eller egne problemer.

Formål med botilbud

Formålet med disse botilbud er at sikre, at personer med særlige behov får den nødvendige hjælp og støtte, så de kan opnå en højere livskvalitet, større selvstændighed og bedre sociale forhold. Botilbuddene skal give en tryg og stabil ramme, hvor beboerne kan få adgang til den hjælp og omsorg, de har brug for, tilpasset deres individuelle behov.

Hvilke instanser skal man tage fat i vedr. botilbud?

Når man har behov for et botilbud eller ønsker at få mere information om botilbud, er der flere instanser, man kan henvende sig til. Her er de vigtigste instanser og hvordan man kan tage fat i dem:

1. Kommunen

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at tilbyde og administrere botilbud i henhold til Serviceloven. Derfor er kommunen det primære kontaktpunkt for at få adgang til et botilbud.

 • Borgerservice: Man kan starte med at kontakte kommunens borgerservice, som kan vejlede om det videre forløb.
 • Socialforvaltningen: Her kan man få specifik rådgivning og information om de forskellige typer af botilbud, der er tilgængelige, samt hjælp til ansøgningsprocessen.
 • Sagsbehandler: En sagsbehandler kan hjælpe med at vurdere behovet for et botilbud, udarbejde en handleplan og følge op på forløbet.

2. Læge eller psykiater

En praktiserende læge eller psykiater kan være en vigtig kontakt, hvis der er behov for en medicinsk eller psykiatrisk vurdering i forbindelse med ansøgning om et botilbud. De kan også henvise til relevante instanser i kommunen.

3. Pårørende og netværk

Pårørende og nære netværk kan ofte hjælpe med at tage kontakt til relevante instanser og støtte gennem ansøgningsprocessen.

4. Patient- og borgerorganisationer

Der findes flere organisationer, der kan tilbyde rådgivning og støtte i forhold til botilbud:

 • Landsforeningen af Psykiatribrugere (LAP)
 • SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed
 • Danske Handicaporganisationer (DH)
 • Landsforeningen for Væresteder

5. Socialrådgivere

Socialrådgivere kan tilbyde professionel rådgivning og hjælp til at navigere i systemet og ansøge om de rette ydelser og botilbud.

6. Specialiserede rådgivningscentre

Disse centre kan give specifik rådgivning og støtte til personer med særlige behov, som fx:

 • Misbrugscentre for personer med misbrugsproblemer.