fbpx

Skolen Concura er, som udgangspunkt en specialskole. Skolen ligger i Tølløse. Hverdagen er lagt fast i et skoleskema for hver klasse/hold, hvoraf det fremgår, hvilke fag der undervises i. Eleverne er organiseret i 3 hold svarende til årgangstrin for hhv. indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Eleverne er på skolen og undervises i 34/35 klokketimer om ugen i 205 skoledage om året. Timerne er 60 minutter med faglig undervisning, variation og fordybelse. Alle elever har en kontaktlærer, der er den overvejende kontakt mellem skole og hjem. Kontaktform og hyppighed, aftales med hjemmet. Der sendes fælles ugeplaner på mail til alle hjem.

Undervisningen i skolen følger fælles forenklede mål som i folkeskolen, timeplanen er også som i folkeskolen og lærerne er linjefagsuddannede, med særlig erfaring/viden inden for det specialiserede felt.

Undervisningen tilrettelægges efter forenklede fællesmål og justeres ift. den enkelte elevs kundskabsområde og potentiale. Eleverne arbejder derfor ofte med samme emne, med forskellig målopfyldelse. Eleverne træner derfor ofte forskellige færdigheder og på forskelligt kompetenceniveau. Der udarbejdes elevplaner to gange årligt, hvor elevernes faglige progression evalueres ift. forenklede fælles mål.

Hverdagen:

Eleverne møder 8.15 – de kommer enten med skolens egen bus fra Holbæk, hentes på adressen eller afleveres af forældre. Alle elever og personale, mødes til morgensamling – synger en sang, der er valgt på skift, der gives beskeder om dagligdagen og fortælles en nyhed fra Verden. Kl. 8.30 starter formiddagens undervisning. Skolens følger folkeskoles timefordelingsplan. Om formiddagen har eleverne hhv. dansk, engelsk, matematik, musik, tysk og madkundskab frem til 11.30 hvor der er fælles frokost. Der er pause til 12.15 hvor der er fælles Bevægelse. 12.45 starter eftermiddagens undervisning. Her er eleverne delt i to hold. Undervisningen er tilrettelagt i temaer for fagene, natur/teknik, biologi og geografi. Dette tema kaldes Udeliv. Eleverne indskrevet i 7-10 klasse, har også fysik/kemi m. i Sejrgårdsskolens lokaler. Fagene kristendom og historie bearbejdes i temaet Rejsen og samfundsfag (7-10 kl.) Billedkunst, håndværk/design i temaet, Fortællingen. Torsdage eftermiddage har alle eleverne svømning i sommerhalvåret eller idræt. Fredage stopper undervisningen 14.15.

Behandlingsmæssig praksis:

Vi anvender behandlingsinterventioner, der anbefales af bl.a. Socialstyrelsen og som har dokumenteret effekt. Skolens personale er certificeret i ART, der består af tre elementer: social færdighedstræning, sindelagskontrol/vredes håndtering og moralsk – etisk tænkning. Eleverne undervises i ART som kursus og som en del af dagligdagen ( HelART)

Der ud over udfordres eleverne med andre former for tilgange for at træne og lære, de færdigheder og kompetencer, som er væsentlige for at kunne deltage i fællesskaber uden at fællesskabet eller den enkelte mistrives. Alle elever kender deres udviklingsmål. De synlige sociale udviklingsmål, evalueres og udfordres løbende. Der holdes løbende statusmøder med forældre, sagsbehandlere og andre fagpersoner. På disse møder drøftes, evalueres og justeres udviklingsmål. Der holdes ligeledes skolehjemsamtaler ala folkeskolen, to gange årligt, hvor eleverne også kan deltage. Der ud over holdes der faglige møder med behandlere fra sundhedssystemet, sagsbehandlere mf. for at sikre vidensdeling og fælles arbejde på målopfyldelse.

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Botilbud §107

Leder

Andreas Bjørn Nielsen

Diagnose

Autisme

Alder

6-12 år, 13-17 år

Kommune

Holbæk