fbpx

Autisme Huset- Bostedet Brændtvad

Vores tilbud baserer sig på en helhedstanke, hvilket betyder, at der vil være en gennemgående støtteperson, fra beboeren bliver vækket indtil denne går i seng. Styrken ved dette er, at vi minimerer misforståelser, hvilket kan have stor betydning, for mennesker med autisme. Netop kommunikation er en stor udfordring, og ofte er dette udslagsgivende for, hvorvidt man lykkes med at skabe nogle gode rammer for disse mennesker. Beboerne vil med vores tilbud opleve, at der er mulighed for at tage udgangs-punkt i den enkelte. De skal eksempelvis ikke af sted om morgenen med en bus til et værkstedscenter eller en skole. Dette har vi erfaring for kan skabe en uhensigtsmæssig adfærd, da beboeren kan have sovet dårligt, og derfor ikke er frisk nok, til at tage af sted. Ligeledes kan beboeren opleve, at omgivelserne stresser vedkommende ved afgang, og at dette kan have en negativ effekt på den resterende dag. Med et tilbud som vores har vi mulighed for, at præsentere den enkelte for den samme struktur hele døgnet igennem. Dette har man ikke samme mulighed for i et tilbud, hvor beboeren bor ét sted og går i skole/på værkstedscenter et andet sted. I vores arbejde har vi fokus på alle elementer i en dag. Vi har særligt fokus på selvstændighedstræning i vores tilbud. Vi skaber rammer og en struktur, som beboeren kan navigere i fra morgen til aften. Vi tager udgangspunkt i assessment, hvor beboeren bliver testet, så vi dermed opnår kendskab til dennes færdigheder i forhold til en given opgave/aktivitet. Resultaterne fra denne assessment danner grundlag for den pædagogiske strategi. Som en integreret del af vores helhedstanke, præsenteres den enkelte for et individuelt tilrettelagt dagtilbud. Et dagtilbud indeholder motion, out-door, havearbejde, køkkenopgaver og forskellige botræningsopgaver. I et helhedstilbud som vores er det nødvendigt at fokusere på botræning. Botræning omfatter de nødvendige daglige gøremål i hverdagen såsom at va-ske tøj, gå i bad, madlavning, hygiejne mm. Disse gøremål kan af forskellige årsager være komplicerede at gennemføre for vores beboere. Vi vil via vores pædagogiske metoder hjælpe den enkelte til udvikling inden for botræning. Ambitioner og krav i forhold til botræning vil være forskellige fra beboer til beboer. Selvstændighed og relationer Vores målgruppe skal støttes i at tage initiativer til at danne relationer. Der er et stort spænd i evnen til at danne relationer blandt mennesker med autisme. Det er en af deres kerneproblematikker, at danne og indgå i sociale relationer. Vi tager derfor udgangspunkt i det individuelle menneske. For nogen af disse mennesker er det forbundet med livskvalitet at knytte relationer til de mennesker de omgås i hjemmet, det offentlige rum eller i lokalsamfundet. For andre giver det ingen mening med mindre, der er en gevinst i det for dem – og så kan det ikke betegnes som en socialrelation. Vi forsøger i videst muligt omfang at motivere vores beboere til at knytte og indgå i sociale relationer. Vi tager udgangspunkt i nedenstående metoder: TEACCH: Registreringsskemaer Sociale historier PECS KAT-Kassen

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Aktivitets- og samværstilbud §104, Botilbud §107, Længerevarende botilbud §108

Leder

Lars Freitag

Diagnose

Autisme, Depression, Personlighedsforstyrrelse

Alder

18-23 år, 24-30 år, +30 år